นโยบาย chevron_right

แพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - รู้ว่าจุดไหนเป็นย่านสร้างสรรค์ของเมือง

  - รู้ว่ามีกิจกรรมสร้างสรรค์อะไรเกิดขึ้นในเมืองบ้าง

  - รู้ว่ามีพื้นที่ไหนให้เลือกจัดกิจกรรมได้บ้าง

  - มีทางเลือกในการจัดกิจกรรมมากยิ่งขึ้น

 

รายละเอียด

ในแทบทุกวัน มีประชาชน ศิลปิน และหน่วยงาน จัดงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี เทศกาลอยู่เสมอ กรุงเทพฯ จึงเปรียบเสมือนแพลตฟอร์มแห่งความคิดสร้างสรรค์ 

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา กทม.ยังไม่มีช่องทางกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเหล่านี้ ต่างฝ่ายจึงต่างขับเคลื่อนภายใต้กำลังของตนเอง ทำให้งานสร้างสรรค์ในกรุงเทพฯ ยังเป็นที่รู้จักในวงจำกัด ด้านคนจัดงานก็ประสบปัญหาหาสถานที่ในการจัดงานลำบาก

 

ดังนั้น กทม.จะจัดทำแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ ecosystem ของงานศิลปวัฒนธรรมครบวงจร ประกอบไปด้วย

  1. แผนที่ออนไลน์ที่รวบรวม 

       1.1 แหล่งวัตถุดิบ 

       1.2 แหล่งผลิต (สตูดิโอ) ทั้งระดับอุตสาหกรรมและระดับปัจเจกบุคคล 

       1.3 สถานที่จัดแสดงผลงาน (รวมถึงงานจากนโยบาย ‘จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่ศิลปะ’ และ นโยบาย ‘กรุงเทพฯ พื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์)’)

  2. ปักหมุดทำฐานข้อมูลรวมพื้นที่รัฐ-เอกชนให้ประชาชนเลือกใช้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ รวบรวมพื้นที่สาธารณะทางศิลปะทั้งของ กทม.และที่ประสานมาจากเอกชน พัฒนาขึ้นเป็นฟังชัน BKK space catalog และเปิดให้พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างอิสระเสรีบนพื้นฐานของประชาธิปไตย และเคารพความเห็นต่าง

  3. ปฏิทินศิลปะกรุงเทพฯ รวบรวมทุกความเคลื่อนไหวและเปิดโอกาสให้เครือข่ายและผู้คนในวงการ สามารถลงตารางในปฏิทินได้

  4. ประชาสัมพันธ์ กทม.มีสื่อนอกบ้านจำนวนมาก อาทิ ศาลารอรถเมล์ รถไฟฟ้า สำนักงาน มากมายที่พร้อมจะเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสื่อออนไลน์ของ กทม.นอกจากนี้จะต้องรวมมือกับเจ้าของงาน และศิลปินเพื่อวางแผนประชาสัมพันธ์ร่วมกัน

 นอกจากนี้จะมีการประมวลผล เพื่อหาช่องว่าง ปัญหา และโอกาส ในการขยายผล อํานวยความสะดวก และพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เดิม ให้ตอบโจทย์กิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจชุมชน เช่น การเพิ่มป้ายนำทาง สัญลักษณ์ แสงสว่าง  การจัดการปัญหาจราจร เป็นต้น

 

*อัพเดตล่าสุด วันที่ 16 มีนาคม 2565

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

The platform that collects creative space in Bangkok


What will Bangkok residents get?

  - They will know which areas are creative neighborhoods in the city.

  - They will be informed about creative activities in the city.

 

Details

Almost every day, the general public, artists, and agencies organize events about arts, culture, music, and festivals. Bangkok is like a platform of creativity.

However, BMA has been in short of a medium to communicate with the public about these activities. Each organizer drove the public relations campaigns on their own and with their power. As a result, the awareness of creative works in Bangkok has been relatively limited. In the meantime, organizers find it difficult to find suitable venues.

 

Therefore, BMA will introduce a comprehensive platform that suits the ecosystem of arts and culture by doing the following activities.

  1. An online map that collects

  1.1 Sources of raw materials

  1.2 Places of production (studios) both at industrial and individual levels

  1.3 Venues (including exhibitions from the policies ‘Showing outdoor art exhibition with all city corners being an art space (‘จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่ศิลปะ)’ and ‘Bangkok: a house of music and performing arts (street shows)’ ‘กรุงเทพฯ พื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์)’)

  2. Pinning positions to create a database of public-private areas for people to choose creative activities. The database collects the data of public spaces for both art exhibitions by BMA and private organizations. It will be developed into a BKK space catalog function. These areas will be used as public spaces for people to freely perform such activities as sports, music, art, and expressing their opinions on the democratic principles and respect for different opinions.

  3. The calendar of art events in Bangkok collects all the updates and allow networks and artists in the field to put their events on the calendar.

  4. Public relations campaigns: Bangkok has a lot of out-of-home (OOH) media, such as bus stops, sky trains, and offices to be used as public relations and advertising space, aside from online media. BMA will also need to work with owners and artists to prepare a public relations plan together.

Furthermore, data will be processed to identify the gaps, problems, and threats in improving the convenience and developing the existing creative space to serve the socioeconomic activities in the community, such as putting on direction signs, symbols, lighting systems, and traffic management systems.

 

*Last update: 16 March 2022

Developed according to public suggestions

เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน
Open schools on holidays as activity and learning spaces for students and community members
สร้างสรรค์ดี เรียนดี
ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน
Maintenance of community libraries and Book Houses, making them modern and usable.
สร้างสรรค์ดี เรียนดี
ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
Enhance sports centers, Happiness Centers for All Ages, and youth centers to meet public needs.
สร้างสรรค์ดี สุขภาพดี
ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่
E-Library: Read e-Books from anywhere
สร้างสรรค์ดี เรียนดี
เพิ่มฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space
Increase the function of libraries by using them as co-working spaces
สร้างสรรค์ดี เรียนดี