นโยบาย chevron_right

วิชาศิลปะนอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ ผ่านแนวร่วมศิลปินทั่วกรุง

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ได้วิชาศิลปะในโรงเรียนรูปแบบใหม่ผ่านการร่วมมือกับเครือข่ายศิลปิน

  - สร้างโอกาสให้กับนักเรียนในกรุงเทพฯ ได้ซึมซับงานศิลปะใกล้ตัว

 

รายละเอียด

กทม.จะเป็นตัวกลางในการประสานระหว่างเครือข่ายศิลปินในกรุงเทพ และหอศิลป์กรุงเทพฯ ในการร่วมกันพัฒนาวิชาศิลปะให้กับนักเรียนในสังกัด กทม. เพื่อให้วิชาศิลปะมีความน่าสนใจ ช่วยขยายกรอบความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกของนักเรียน นอกจากนี้ กทม.จะช่วยประสานระหว่างโรงเรียนและผู้จัดงานกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรมที่ถูกจัดขึ้นในพื้นที่ กทม. โดยเฉพาะที่จัดขึ้นจากนโยบาย เช่น นโยบาย ‘จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้งทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่ศิลปะ’ ‘กรุงเทพฯ พื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง’ และการจัดแสดงงานศิลปะอื่น ๆ ในพื้นที่ของ กทม. หรือ กทม.เป็นผู้ประสานงานเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการชมศิลปะและวัฒนธรรม ซึมซับศิลปะใกล้ตัว (ในกรณีที่โรงเรียนสามารถจัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการพานักเรียนออกนอกสถานที่ได้ พิจารณาการใช้เวลาในวิชาศิลปะ วิชาชมรม เพื่อให้กลุ่มนักเรียนที่สนใจได้เข้าถึงศิลปวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น) 

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Art classes outside the classroom to promote ideas and creativity through a coalition of artists across the city.

 

What do Bangkokians get?

  - Acquire a new kind of art class in schools through collaboration with a network of artists.

  - Create opportunities for students in Bangkok to immerse themselves in the art around them.

 

Details

BMA will be the middleman between the network of artists and art galleries in Bangkok in the development of art subjects for students in BMA-affiliated schools. To make art subjects interesting, to help broaden the students' creativity and expression framework. In addition, BMA will help to coordinate between the schools and the organizers of art and cultural events in the Bangkok area, especially the events based on policies such as the ‘Outdoor art exhibits in every art space in the city ’ policy, the ‘Bangkok: A space for Music and Performing Arts’ policy, and other art exhibits in the Bangkok area or BMA will coordinate to allow students to see art and culture, immerse themselves in art (in case the school can allocate reasonable time to take students on field visits, consider art class time slots, and club periods to give interested students more access to art and culture)