นโยบาย chevron_right

พื้นที่สาธารณะเอนกประสงค์ทั่วกรุง

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ได้พื้นที่สาธารณะสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดแสดงและการรับชมผลงานศิลปะสร้างสรรค์ การจัดเสวนาการประชุมหัวข้อปัญหาเมือง ใกล้บ้าน

 

รายละเอียด

ปัจจุบันพื้นที่สาธารณะส่วนใหญ่ของ กทม.จะเน้นการให้บริการเฉพาะด้าน โดยส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมด้านกีฬา เช่น ลานกีฬา 1,034 แห่ง ศูนย์กีฬา 12 ศูนย์ ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ศูนย์สร้างสุขทุกวัย 35 ศูนย์ สวนสาธารณะหลัก 39 สวน 

พื้นที่ที่มุ่งเน้นด้านศิลปะโดยเฉพาะมีแห่งเดียวคือ หอศิลป์กรุงเทพฯ 

ส่วนพื้นที่ที่ใกล้เคียงพื้นที่สาธารณะเอนกประสงค์ที่สุดของกรุงเทพฯ คือ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยที่มีกิจกรรมหลากหลายประเภทหลากหลายช่วงวัย แต่ก็ยังเป็นกิจกรรมที่กำหนดโดยสำนักวัฒนธรรมฯ 

แม้ กทม.จะมีการเปิดให้ประชาชนสามารถขอใช้สถานที่ของ กทม.ได้ เช่น สวนสาธารณะ [1] อาคารสถานที่ของสถานศึกษาสังกัด กทม. [2] แต่จากข้อมูลของปี พ.ศ. 2559 ไม่มีการดำเนินการยื่นคำขอใช้สถานที่ทั้งสองแต่อย่างใด โดยสาเหตุอาจมาจากหลายปัจจัย เช่น ข้อมูลหายาก การไม่ทราบว่า กทม.อนุญาตให้ขอใช้ได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า กทม.ยังมีข้อจำกัดในพื้นที่เอนกประสงค์เพื่อรองรับการทำกิจกรรมที่แตกต่างไปตามความต้องการของประชาชน ส่งผลให้การจัดกิจกรรมส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นที่หอศิลป์กรุงเทพฯ 

ดังนั้น กทม.จะขยายพื้นที่สาธารณะอเนกประสงค์ให้กระจายตัวอยู่ทั่วกรุง เพื่อเปิดให้ประชาชนใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง
1. การชุมนุมและการแสดงออกทางความคิด โดยจัดสรรหาพื้นที่ทางเลือกให้ใช้ มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ น้ำดื่ม และการดูแลเรื่องความปลอดภัย
2.  พัฒนาพื้นที่อเนกประสงค์ (Mixed use) เช่น ห้องหรือลานเอนกประสงค์ โดยพื้นที่เหล่านี้เปิดให้ประชาชนใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พื้นที่จัดแสดงศิลปะ พื้นที่การประชุมสัมมนาประเด็นเชิงสังคมและการพัฒนาเมือง รวมถึงพื้นที่ในการแสดงออกทางความคิด นอกจากนั้นพื้นที่เหล่านี้ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่นำเสนอผลงานหมุนเวียนจากหอศิลป์กรุงเทพฯ ได้อีกด้วย

พื้นที่ที่จะนำมาใช้

  - พื้นที่ของ กทม. เช่น สวนสาธารณะ ลานกว้าง (เช่น ลานคนเมือง) พื้นที่โรงเรียน พื้นที่ส่วนราชการ กทม. (เช่น ห้องซ้อมดนตรี ห้องบันทึกเสียง กองสังคีต) ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร พื้นที่ตามสถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น 

  - พื้นที่ของหน่วยงานรัฐอื่น เช่น กรมธนารักษ์ องค์การยาสูบแห่งประเทศไทย และสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นต้น เนื่องด้วยเป็นหน่วยงานที่มีอาคารสถานที่ในการดูแลจำนวนมาก เป็นต้น

การประชาสัมพันธ์

  - จัดทำตารางแสดงการจองใช้บริการออนไลน์เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้ทราบถึงคิวการใช้งานและสามารถวางแผนการดำเนินการล่วงหน้า

  - จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณใกล้เคียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการใช้งาน เช่น พื้นที่ลานจอดรถของเอกชนบริเวณใกล้เคียง การเดินทาง

 

*อัพเดตล่าสุด วันที่ 7 พฤษภาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Multifunctional Public Spaces throughout the City


What will Bangkok residents get?

  - People can access public spaces near them to participate in activities such as exhibitions and art exhibitions and discuss city issues.

 

Details

Currently, most public spaces in Bangkok are for particular purposes; most are for sports activities. There are 1,034 sports yards, 12 sports centers, Thai-Japan Bangkok Youth Center, 35 Happiness for All Ages Centers, and 39 main parks.

The only space that is art-focused is the Bangkok Art and Culture Center.

 The spaces closest to the definition of multifunctional public space in Bangkok are the Happiness for All Ages Centers, where various activities are carried out for people of all ages. However, these activities are set by the Culture, Sports, and Tourism Department.

 

Even though BMA allows people to request for the use of these public spaces, such as parks [1] and educational institutions' buildings under BMA [2]. However, according to the data, as of 2016, no request has ever been filed for the use of these public spaces. This might be caused by many reasons, such as information is hard to find and nobody knows that they can request to use one of these spaces. It can be said that BMA still has some limitations in providing public spaces for people's different needs. As a result, most activities are held at the Bangkok Art and Culture Center.

 

BMA will add more multifunctional public spaces throughout Bangkok, such as multifunctional rooms or yards. These spaces will be open for people to hold or join activities, such as art exhibitions, seminars on social issues and urban development, and idea expression. Moreover, artworks exhibited at the Bangkok Art and Culture Center can also be circulated to these spaces (นำเสนอผลงานหมุนเวียนจากหอศิลป์กรุงเทพฯ).

Spaces to be Used

  - BMA's spaces, such as parks, yards (such as to town squares), schools, spaces of BMA's agencies (such as music rooms, recording studios, and the Music Division area), Bangkok Scout Camp, Skytrain stations, etc.

 - Spaces of other government agencies, such as the Treasury Department, the Tobacco Authority of Thailand, and the Crown Property Bureau, because these agencies have many buildings and spaces.

 

Public Relations

  - Creating an online booking schedule so that people and enterprises can see how long the queues are and make their plans in advance.

  - Preparing data on nearby facilities to facilitate people, such as nearby private car parks, methods of transportation, etc.

 

*Last updated on 13 March 2022

เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน
Open schools on holidays as activity and learning spaces for students and community members
สร้างสรรค์ดี เรียนดี
ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน
Maintenance of community libraries and Book Houses, making them modern and usable.
สร้างสรรค์ดี เรียนดี
ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
Enhance sports centers, Happiness Centers for All Ages, and youth centers to meet public needs.
สร้างสรรค์ดี สุขภาพดี
ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่
E-Library: Read e-Books from anywhere
สร้างสรรค์ดี เรียนดี
เพิ่มฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space
Increase the function of libraries by using them as co-working spaces
สร้างสรรค์ดี เรียนดี