นโยบาย chevron_right

คลังปัญญาผู้สูงอายุ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ผู้สูงอายุที่ยังอยากทำงานหรือมีกำลังและพลังความคิดที่มีคุณค่าอยู่ก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้

  - สังคมได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์หรือคลังปัญญาที่น่าสนใจจากผู้สูงอายุ

 

รายละเอียดนโยบาย

ผู้สูงอายุตอนต้นหลายคนยังอยากทำงานหรือถ่ายทอดความรู้สู่สังคมหรือประสบการณ์ที่มีคุณค่า 

ดังนั้น กทม.จะจัดหางานที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้สูงอายุด้วย เช่น การช่วยดูแลเด็กอ่อน-เด็กเล็กแก่คุณแม่มือใหม่ในศูนย์ หรือการเป็นอาสาสมัครดูแลสังคมในชุมชนเพื่อเฝ้าระวังปัญหาในระดับบ้านและชุมชน เช่น ความรุนแรงในครอบครัว ช่วยดูแลผู้ป่วยติดเตียง เพราะและทำกล้าไม้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในเมือง
 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Older people's wisdom

 

What will Bangkok residents get?

  - Older people who are still eager want to work, contributing their strength and thought for the benefit of society

  - Older people’s relevant experiences and wisdom being transferred to the society

 

Details

Many of the elderly folk still wish to work or pass on their valuable knowledge and expertise to society. 

BMA plans to provide them appropriate jobs so that they can take pride in themselves and serve their society, such as assisting first-time mothers in infant and baby care centers, sorting waste and working as community volunteers monitoring household and community problems, like domestic violence.

เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว
Increase bus service in main and minor lines at single and cheap fares
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางดี
อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ
Technology Volunteer, a technology assistant for Bangkok people
เศรษฐกิจดี บริหารจัดการดี
ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน digital experience economy
Story creation for the city through digital experience economy
เศรษฐกิจดี
ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
Enable hawker stallholders to have career stability
เศรษฐกิจดี
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้า
Inclusion of Street Vendors, the Public Sector, and the Private Sector in the Area in Managing Street Vendors Areas
เศรษฐกิจดี