นโยบาย chevron_right

รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานให้คนไร้บ้าน ผ่านการตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ประชากรมีความมั่นคงมากขึ้นจากการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้

 

รายละเอียด

ที่ผ่านมาหลายกรณีพบว่า คนไร้บ้านหลายคนได้ทำบัตรหรือเอกสารยืนยันสิทธิตัวตนสูญหายหรือชำรุด ไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ชัดเจน ส่งผลให้การเข้ารับสวัสดิการพื้นฐาน การเข้าถึงนโยบายช่วยเหลือของภาครัฐ ตลอดจนการสมัครงานลูกจ้างรายวันไม่สามารถทำได้

ดังนั้น กทม.จะดำเนินการเชิงรุกในการพิสูจน์ตัวตนและออกเอกสารสิทธิ์แก่คนไร้บ้านที่มีสัญชาติไทยและอยู่ในทะเบียนอยู่เดิม ดำเนินการร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา ควบคู่การออกสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลอย่างประจำ เพื่อให้คนไร้บ้านหรือคนจนเมืองกลุ่มเปราะบางที่กลายเป็นคนไร้บ้านสามารถกลับเข้าสู่ระบบหรือใช้ชีวิตแบบปกติได้เร็วที่สุด

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Secure basic rights for homeless people through verification of rights and welfare

 

What do Bangkokians get?

  - The population has more security from access to basic rights.

 

Details

In many cases, homeless people have been found to have lost or damaged identity cards or documents, resulting in inadmissible access to basic benefits, government assistance, and daily wage employment.

 

Therefore, BMA will be proactive in verifying the identity of the homeless population and issuing documents proving the rights of those with Thai nationality who used to be on house registration. Work with social workers and psychologists, along with conducting regular surveys and creating an updated database, so that the homeless or poor, vulnerable groups in the urban areas who have become homeless, can return to the system, and live a normal life as soon as possible.