นโยบาย chevron_right

จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock)

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - คนไร้บ้านกลับสู่ระบบได้สะดวกรวดเร็วด้วยข้อมูลที่ กทม.จัดทำและประชาสัมพันธ์

 

รายละเอียด

จากข้อมูลพบว่า หากคนไร้บ้านหรือกลุ่มเปราะบางที่มีรายได้เพียงพอระดับนึงสามารถแบกรับค่าใช้จ่ายเพื่อการอยู่อาศัยรายวันราคาถูกได้ หรือคิดเป็นห้องเช่ารายเดือนประมาณ 1,000-1,500 บาท ทั้งนี้พบว่ามีห้องเช่าราคาถูกที่ดัดแปลงอาคารเก่า หรืออยู่ตามชุมชน ตรอกซอกซอยในพื้นที่เมืองจำนวนมาก

ดังนั้น กทม.จะดำเนินการออกสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูกในเมือง (housing stock) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่ กทม. ดูแลรับผิดชอบ เช่น การดัดแปลงปรับปรุงอาคาร การจัดทำฐานข้อมูลชุมชน การจัดทำแผนที่ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง

การพัฒนาฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูกมีเป้าหมายเพื่อเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงเป็นตัวเลือกให้คนไร้บ้านที่ต้องการที่อยู่อาศัยราคาถูกด้วย

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Database of low-priced rental rooms (housing stock)

 

What will Bangkok residents get?

  - Good urban landscape and environment, reduction of crime risk in hard-to-reach community areas, development from database of collected information

  - Homeless people’s easy and quick return to the system with information managed and publicized by BMA

 

Details

According to the information, homeless people or vulnerable groups with sufficient income can afford cheap daily living, or a monthly room rent of about THB 1,000-1,500. It is found that there are many low-priced rental rooms in converted old buildings, communities and small alleys in the urban areas.

The BMA plans to conduct a survey and to create a database of low-priced rental rooms in the city (housing stock) in cooperation with district offices and relevant agencies.

This development of database of low-priced rental rooms aims to support the repatriation of homeless people as well as to serve as information pool for low-income city people. 

กำหนดหน้าที่ และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดับจังหวัด
Define Responsibilities and Objectives of the District and Provincial Disaster Prevention and Mitigation Committees
ปลอดภัยดี บริหารจัดการดี
ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน
เศรษฐกิจดี บริหารจัดการดี ปลอดภัยดี
รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อม
Campaign for civil rights and discipline with regards to traffic, cleanliness, corruption, and the environment.
ปลอดภัยดี สิ่งแวดล้อมดี บริหารจัดการดี +1
ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว
Application for CCTV Footage – Fast and Convenient
ปลอดภัยดี บริหารจัดการดี
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขต
District-level disaster prevention and mitigation action plans
ปลอดภัยดี บริหารจัดการดี