นโยบาย chevron_right

ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

   - ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล

   - ยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลคุณภาพดี

 

รายละเอียด

ส่งเสริมและต่อยอดการดำเนินการของโครงการ BMA Home Ward การดูแลผู้ป่วยจากสถานพยาบาลหลักร่วมกับการดูแลติดตามโดยศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ในชุมชนกว่า 2,000 แห่ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังสถานพยาบาลของผู้ป่วยและครอบครัว และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตลอดจนลดภาระงานของเจ้าหน้าที่แพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาล ลดปัญหาเตียงเต็มและความแออัด

กทม.จะดำเนินการส่งเสริมการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ Care Giver (CG) ใน อสส. รวมถึงการอบรม CG ในสมาชิกครอบครัวของผู้ป่วย ผสมผสานการติดตามและดูแลการรักษาจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลทันสมัย (remote monitoring) ทั้ง 

1) Telemedicine พบหมอได้จากที่บ้าน 

2) นำหมอไปหาชุมชนและแหล่งที่อยู่อาศัยด้วย Mobile Medical Unit 

3) แอพพลิเคชันในการเก็บข้อมูลผู้ป่วยตามบ้านให้อยู่ในระบบเดียวกับศูนย์บริการสาธารณสุข 

4) แอพพลิเคชันอำนวยความสะดวกให้ อสส. สามารถประเมินและคัดกรองโรคของผู้ป่วยได้เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย จากเดิมที่ดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยติดเตียง (long-term care) และการดูแลกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย (palliative care) เช่น โรคมะเร็ง โรคไต โรคสมองเสื่อม และโรคหลอดเลือดสมอง (stroke)  ขยายโครงการและการดูแลสู่กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงหรือต้องมีคนช่วยดูแลในกลุ่มโรคอื่น และคนที่มีโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาในระยะยาว เช่น กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  (NCDs) เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด และเบาหวาน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Expanding the 10,000-bed hospital project

 

What will Bangkok residents get?

  - Reduction in travelling and treatment costs

  - Improved accessibility to quality healthcare

 

Details

Promote and further expand the BMA Home Ward, a project in which, after patients have received medical care from hospital, they will be followed up by Public Health Service Centers (PHSC), and Bangkok Health Volunteer Network (BHVN). Currently covering over 2,000 communities, the project aims to reduce the costs patients and their family have to pay in travelling to hospitals, as well as the costs of treatment. It also helps lighten the load of specialists and other healthcare personnel in the hospital by mitigating the bed shortage and crowdedness in hospitals. 

 

The BMA will promote training courses for volunteer caregivers (CG) in Bangkok Health Volunteer Network who are looking after elders, as well as for patients’ family members acting as caregivers. By incorporating such remote monitoring technology as Telemedicine, medical staff can follow up on cases, and then pay home visits with Mobile Medical Units when necessary, to create an efficient system of healthcare in homes and communities.

The project will also expand the target groups from the existing ones, which include long-term and palliative cares, to cover elders who is dependent or in need of caregivers, and patients with chronic medical conditions like such non-communicable diseases (NCD) as hypertension, high blood lipid level, and diabetes.