นโยบาย chevron_right

ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - โอกาสในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและมีคุณภาพ

 

รายละเอียด

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2541 ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นกลไกในการจัดสรรงบประมาณเป็นกองทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการที่ดิน ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยตามพันธกิจของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ แต่ไม่ได้มีการดำเนินการมากนัก 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ เพื่อทบทวนเครื่องมือหรือกลไกของ กทม.ที่มีอยู่เดิม และอาจจะเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่มั่นคงให้กับคนกรุงเทพฯ แต่เนื่องจากกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร ถูกตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร มาตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นระยะเวลานาน จึงสมควรศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินการเครื่องมือหรือกลไกของกรุงเทพฯ ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มั่นคงให้กับคนกรุงเทพฯ 

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Conduct feasibility study on Bangkok Housing Development Fund

 

What do Bangkokians get?

  - Opportunities for the development of stable and quality housing

 

Details

According to the BMA ordinance on Bangkok Housing Development Fund B.E.  2541(1998), the Housing Development Fund was established as a mechanism for budget allocation as a revolving fund for land management, infrastructure upgrade, or housing development according to the mission of the Bangkok Housing Development Agency, but not much action has been taken.

 

A feasibility study on the implementation of the Bangkok Housing Development Fund to review existing tools or mechanisms of BMA.  This may be an important step in solving the lack of secure housing for Bangkok residents.  However, because the Bangkok Housing Development Fund was established under the BMA Ordinance in B.E. 2541 (1998), which is a long time ago, it is worth conducting a new feasibility study of the Fund to increase the likelihood of bringing a secure housing development for Bangkokians.

สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
Building Transportation Hubs for Convenient Interchange
โครงสร้างดี เดินทางดี
เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
Development of suitable infrastructure for hawker zones
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)
Find areas of the private sector or government sector that can be converted into a hawker center
เศรษฐกิจดี โครงสร้างดี
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง
Improving infrastructure to further develop the city
โครงสร้างดี
วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง
Formulating the New City Concept in the Suburban Areas
โครงสร้างดี