นโยบาย chevron_right

Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชน

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางระยะไกล ลดเวลาในการเดินทาง และลดความแออัดในสถานพยาบาลโดยไม่จำเป็น 

  - ยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลคุณภาพดีใกล้บ้านในระดับเส้นเลือดฝอย

 

รายละเอียด

รถตรวจเชิงรุกชุมชน สุขภาพดีวิถีใหม่ - ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพฯ (อสส.) และยกระดับการเข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สาธารณสุขชุมชน และหน่วยตรวจเคลื่อนที่ไปยังสถานศึกษา   

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และพยาบาลสามารถตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ตรวจวัดค่าสัญญาณชีพ (vital signs) ตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อและองค์ประกอบของร่างกายเพื่อดูเรื่องโภชนาการ เจาะเลือดส่งตรวจ เอ็กซเรย์ รวมถึงจ่ายยาสามัญพื้นฐานให้แก่ประชาชนด้วยความสะดวกรวดเร็ว  

นอกจากนี้ ในตัวรถยังติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัล (digital device) เพื่อเชื่อมต่อบริการทางการแพทย์ผ่านระบบ telemedicine ด้วยอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณคุณภาพสูงระบบ 5G ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ด่านหน้าได้รับคำปรึกษาหรือวินิจฉัยโรคจากจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การบริการภายใต้ตัวรถ mobile unit ที่ทันสมัย ตลอดจนมีพื้นที่ปิดมิดชิด ส่งผลให้การซักถามอาการโรคหรือการตรวจคัดกรองเบื้องต้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรี 

เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนคนกรุงเทพฯ เข้าถึงสวัสดิการด้านการตรวจคัดกรองสุขภาพพื้นฐาน ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายและเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนที่จะได้รับการบริการสาธารณสุขคุณภาพดี

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Mobile Medical Unit, active healthcare for community

 

What will Bangkok residents get?

  - Reduction in travelling cost and time, as well as in crowdedness in hospitals

  - Improved accessibility to quality healthcare in vicinity of home

 

Details 

Mobile Medical Units help enhance the work efficiency of healthcare personnel and volunteers in the Bangkok Health Volunteer Network (BHVN), enabling extensive care and disease prevention provided by medical mobile units, public health offices in communities, and mobile units visiting educational institutes.

Medical staffs and nurses can provide general diagnosis, take vital signs, check muscle mass and other body compositions to examine nutritional balance, take blood samples, perform x-ray tests, as well as promptly prescribe general drugs for the sake of patients’ convenience.

The mobile units are equipped with digital devices, connecting them to the Telemedicine system via 5G high-quality transceivers, so that patients and frontline healthcare officers can receive consultation or diagnosis from medical specialists.