นโยบาย chevron_right

เร่งรัดผลักดันการก่อสร้าง และศึกษาการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ครอบคลุม

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - การบริการสาธารณสุขและรักษาพยาบาลของรัฐภายใต้สังกัด กทม. ครอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ใน 6 กลุ่มเขต

 

รายละเอียด

ปัจจุบันโรงพยาบาลสังกัดของ กทม.มีทั้งหมด 12 แห่ง โดยสังกัดอยู่ในสำนักการแพทย์ 11 แห่ง ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นต้น โดยมีโรงพยาบาลวชิระ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

โดยสถิติปี 2563 จำนวนเตียงในสถานพยาบาล 11 แห่งมีจำนวน 2,200 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 7.17 จากจำนวนเตียงของโรงพยาบาลทั้งหมดในกรุงเทพฯ (ทั้งรัฐและเอกชนมีจำนวน 30,718 เตียง) ในสถานพยาบาลดังกล่าวมีจำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้าใช้บริการและใช้สิทธิประกันสุขภาพเฉลี่ยสูงถึง 1.4 ล้านครั้งต่อปี มีจำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้าใช้บริการและใช้สิทธิประกันสังคมประมาณ 500,000 ครั้งต่อปี โรงพยาบาลในสังกัดหลายแห่งมีบริการที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ ยังไม่มีโรงพยาบาลของรัฐที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณสุขซึ่งเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่สำคัญ

ดังนั้น กทม.จะศึกษาออกแบบความเป็นไปได้ในการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ในพื้นที่ที่โครงสร้างพื้นฐานและจำนวนที่อยู่อาศัยสร้างใหม่เติบโตในอัตราสูง แต่สถานพยาบาลของรัฐยังไม่ครอบคลุม เช่น ฝั่งกรุงธนเหนือ

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 23 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Expedition of hospital construction and feasibility study of a new and comprehensive hospital

 

What will Bangkok residents get?

  - BMA’s public health and medical care services covering the majority of people in six district clusters

 

Details

BMA currently operates 12 public hospitals:11 of which are under BMA’s Medical Department—for example, Central Hospital, Taksin Hospital and Charoenkrung Pracharak Hospital—and the other Vachira Hospital under the Faculty of Medicine, Nawamintrathirat University.

 

According to the 2020 statistics, the number of beds in these 11 hospitals is 2,200, accounting for only 7.17% of the total number of hospital beds in Bangkok (where both public and private hospitals have the combined total of 30,718 beds). In these hospitals, the number of outpatients’ public health insurance claims is averagely 1.4 million visits per year; that of social security claims 500,000 times. Many BMA hospitals cannot provide sufficient services to meet the people’s needs. In many areas of Bangkok, there are no public hospitals with comprehensive public health services, an important basic public welfare. BMA will expedite hospital construction and expansion of their services according to the plan, including the construction of the inpatient buildings of Lat Krabang Hospital and Bangna Hospital as well as that of a new building of Taksin Hospital.

 

BMA also plans to conduct a feasibility study of a new hospital in areas with a high growth rate of infrastructures and new housings but not yet covered by public hospitals.