นโยบาย chevron_right

สะพานลอยปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - สะพานลอยปลอดภัย

  - สะพานลอยมั่นคงแข็งแรง

 

รายละเอียด

ทางม้าลายเป็นรูปแบบทางข้ามที่สำคัญที่สุดเพราะหลายกลุ่มคนสามารถใช้ได้ อย่างไรก็ตามในการข้ามถนนขนาดหลายช่องจราจรหรือบริเวณแยกขนาดใหญ่ในบางพื้นที่สะพานลอยยังคงจำเป็น

ปัญหาเกี่ยวกับสะพานลอยพบเห็นได้โดยทั่วไป เช่น โครงสร้างที่ทรุดโทรม แตกหัก กีดขวาง และอาจส่งผลอันตรายต่อผู้สัญจรทางเท้าได้ ในบางพื้นที่สะพานลอยก็มีประเด็นเรื่องแสงสว่างไม่เพียงพอ รวมถึงการมีสายสื่อสารพาดข้ามทำให้สะพานลอยกลายเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน 

ดังนั้น กทม.จะดำเนินการพัฒนาสะพานลอย โดย

  1. สำรวจสภาพสะพานลอยปัจจุบัน

  2. ดำเนินการปรับปรุงกายภาพให้มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย

  3. ปรับปรุงบันได ให้ขั้นบันไดไม่ชันเกินไปและกว้างเพียงพอให้ก้าวได้เต็มเท้า

  4. ติดตั้งแสงสว่างและ CCTV

  5. พิจารณาออกแบบร่องรางให้สามารถจูงจักรยานข้ามได้

  6. ติดตั้งลิฟท์รอกไฟฟ้า บริเวณทางข้ามที่ต้องเป็นสะพานลอย

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Safe and strong footbridge

 

What do Bangkokians get?

  - Safe footbridge

  - Stable and strong footbridge

 

Details

Crosswalks are the most important form of crossing because they can be used by many groups of people. Yet,  footbridges are still required for crossing large roads with many traffic lanes or large intersections.

 

Common problems with the footbridges are deteriorating structures, posing obstructions, and potential danger to pedestrians. In some areas, the footbridges have insufficient lighting, with communication cables hanging over them, making them unsafe to use.

 

Therefore, BMA will improve the footbridges by

  1. Explore the current state of existing footbridges

  2. Carry out structural reinforcement

  3. Install lighting and CCTV

  4. Consider designing track grooves to allow for the towing of bicycles.