นโยบาย chevron_right

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - เพิ่มโอกาสการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและหลากหลายรูปแบบให้กับคนกรุงเทพฯ

  - มีการติดตามผลของการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มั่นคงให้กับคนกรุงเทพฯ ทำให้ประเมินสถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยของคนกรุงเทพฯ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นหน่วยงานการพาณิชย์ของ กทม. โดยยุทธศาสตร์ของสำนักประกอบด้วย 1) ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย ทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง กทม. และประชาชน เป็นการจัดหาที่ต้องอุดหนุน 2) ทำธุรกิจด้านที่อยู่อาศัย ไม่ควรแข่งกับเอกชน อาจใช้วิธีร่วมทุนกับเอกชน 3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน กทม. และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยของประชาชน 

ขณะนี้สำนักฯ มีเพียงโครงการอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและลูกจ้าง กทม. เขตบางบอน และโครงการที่พักอาศัยเขตบางขุนเทียน เพียง 2 โครงการเท่านั้น [1] 

ดังนั้น กทม.โดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ควรดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยให้คนกรุงเทพฯ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเพิ่มขึ้น ตามพันธกิจในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2545 เพื่อรู้ถึงเป้าหมายในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยรูปแบบต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมายของความต้องการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มต้น และก้าวเข้ามาสู่ช่วงของการทำงานเป็นครั้งแรก (first jobber) กลุ่มคนวัยทำงานและแรงงาน โดยประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) การเคหะแห่งชาติ ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้คนกรุงเทพฯ มีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเพิ่มมากขึ้น และมีการติดตามผลของการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ให้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ได้จัดทำไว้

 

*อัพเดตล่าสุด วันที่ 16 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Devising strategic housing plans under the supervision of Housing Development Office

 

What will Bangkok residents get?

  - Increased possibility for Bangkok’s residents to have stable housing of various kinds

  - Follow-ups after implementations of housing measures to examine the results of the stable housing plans, and to provide efficient assessment of the housing conditions in Bangkok

 

Details

Housing Development Office is a state commercial agency aiming to 1) provide assistance in the forms of subsidized housing to those with low incomes, including civil servants, government employees, and civilians; 2) operate a commercial housing business possibly in joint venture with, but not competing against, private sector; and 3) cooperate with other agencies related to residential housing both under and outside the BMA.

Currently, there are only two housing estates under the supervision of Housing Development Office, which are housing estates for BMA civil servants and employees in Bang Bon District, and Bang Khun Tien housing estate [1]

 

Hence, the BMA, through Housing Development Office, should devise strategic plans to increase the number of stable housings in Bangkok, in accordance with missions set in Bangkok Ordinance on the Housing Development Office B.E. 2545. The objectives of the plans include exploring the goal in developing accommodations in Bangkok, discovering the demands for housing in Bangkok, as well as the target demographic groups of each kind of properties, from population with low income, first jobbers, working age population, to working class. The BMA will collaborate with central authorities relating to residential housing, such as Community Organizations Development Institute (CODI), National Housing Authority, in order to allow more accessibility to stable housing for Bangkok’s population with constant follow-up assessments and future development as set out in the strategic plans.

 

* Last updated on March 16, 2022

สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
Building Transportation Hubs for Convenient Interchange
โครงสร้างดี เดินทางดี
เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
Development of suitable infrastructure for hawker zones
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)
Find areas of the private sector or government sector that can be converted into a hawker center
เศรษฐกิจดี โครงสร้างดี
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง
Improving infrastructure to further develop the city
โครงสร้างดี
วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง
Formulating the New City Concept in the Suburban Areas
โครงสร้างดี