นโยบาย chevron_right

เพิ่มสวัสดิการพนักงานเก็บและขนขยะ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - การจัดเก็บและขนย้ายขยะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จากอุปกรณ์การทำงานที่มีมาตรฐาน ทันสมัย จำนวนเพียงพอ ตลอดจนสวัสดิการค่าตอบแทนแก่คนทำงานที่เหมาะสม 

 

รายละเอียด

นอกจากปริมาณรถขยะสีเขียวคันใหญ่กว่า 2,200 คันที่ช่วยจัดเก็บขยะให้กับคนกรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขตแล้วนั้น พนักงานเก็บ/ขนและลากจูงขยะทั่วกรุงเทพฯ มีจำนวนมากกว่า 10,000 คน โดยพบว่าลักษณะงานดังกล่าวเป็นภาระงานที่หนัก เนื่องด้วยระยะเวลาการทำงานช่วงเย็นและกลางคืนที่ทำอย่างเร่งด่วนให้เสร็จสิ้นก่อนรุ่งสาง (ตี 5 ครึ่ง ในบริเวณถนนสายหลัก) และเป็นงานอันตรายที่ต้องใกล้ชิดกับสิ่งปฏิกูลและขยะของเสียที่มัดรวมกันมา กลุ่มพนักงานดังกล่าวได้รับอุปกรณ์ที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานจริง มีจำนวนไม่เพียงพอ ตลอดจนสวัสดิการค่าแรงที่มีมูลค่าไม่สอดคล้องกับงานที่อันตราย 

ค่าตอบแทนเริ่มต้น ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) มีอัตราค่าจ้างเพียงเดือนละ 8,690 บาท หรือหากมีการบังคับเครื่องจักรเบาหรือขับรถ อัตราจ้างเดือนละ 9,400 บาท  นอกจากนี้ การให้ค่าตอบแทนอาสาสมัครงานบริการสาธารณะประเภทชักลากมูลฝอยในชุมชน ได้ค่าตอบแทนเพียงวันละ 150 บาท ปฏิบัติงาน 15 วันต่อเดือน คิดเป็นค่าตอบแทน 27,000 บาทต่อปี 

ดังนั้น กทม.จะดำเนินการพิจารณาและดูแลสวัสดิการพนักงานเก็บ/ขนและลากจูงขยะให้เหมาะสมกับภาระงาน ด้วยวิธีการทบทวนและแก้ไขระเบียบค่าตอบแทน และระเบียบ กทม. ว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการสาธารณะ พ.ศ.2541 ประกอบไปด้วย

  1. อุปกรณ์ป้องกัน ตรงการใช้งาน - ชุดปฏิบัติหน้าที่ ผ้าคลุมป้องกัน หน้ากากอนามัย ถุงมือ เข่งขยะที่แข็งแรงทนทาน และรถเข็นเคลื่อนย้ายลากจูงขยะ

  2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ - ค่าตอบแทนเงินเดือน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุ 
 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 15 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Improving benefits for waste collectors

 

What will Bangkok residents get?

  - The collection and handling of waste is more efficient due to the sufficient number of modern and standard working tools, as well as the suitable welfare and remuneration of waste-related workers

 

Details

Aside from over 2,200 green garbage trucks that collect waste for Bangkok people in all the 50 districts, the BMA has more than 10,000 garbage collectors. These people are very hard working because they have to work from the evening and throughout the night, and everything needs to be done before dawn (05.30 on main roads). Their work is also dangerous as they need to work closely with garbage and tied-up waste bags. There are also issues with inappropriate equipment for the actual job, inadequate equipment, and welfares and wages inconsistent with the dangerous nature of work.

The base salary for general staff positions (solid waste collectors) is only 8,690 baht per month. For those who work with light machinery or driving, the salary rate is 9,400 baht per month. In addition, the compensation of volunteers for public service work in the community waste hauling is only 150 baht per day, work 15 days per month, or equal to 27,000 baht per year.

 

Therefore, the BMA will consider improving the welfare of employees collecting, transporting, and hauling garbage to suit the workload by reviewing and amending the regulations on compensation and the Bangkok Metropolitan Administration Regulations on Compensation for Third Persons Helping Perform Public Service Work, 1998, consisting of the following policies:

1. Appropriate equipment - Waste collectors and haulers will be provided with a uniform, protective cloak, face masks, gloves, strong baskets, and trash trolleys.

2. Compensation and welfare – Salary, medical benefits, health insurance or accident insurance