นโยบาย chevron_right

ห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator)

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ที่ทำงานในกรุงเทพฯ เพื่อให้มีเงินเก็บและตั้งตัวได้

 

รายละเอียด

ปัญหาค่าครองชีพโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาจบใหม่เป็นปัญหาที่สำคัญ เมื่อพิจารณาจากเงินเดือนเริ่มต้นสำหรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 18,000-25,000 บาท ยกตัวอย่างผู้ที่ต้องการที่พักขนาด 27 ตร.ม. อยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า จะต้องจ่ายค่าที่พัก 7,500 บาท/เดือน [1] หากต้องเดินทางมาทำงานที่บริเวณสาทร (ช่องนนทรี) จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างน้อย 1,920 บาท/เดือน (ค่ารถไฟฟ้า 48x2x20 บาท [2]) จะเห็นว่าค่าที่พักและค่าเดินทางรวมกันแล้วคิดเป็นประมาณ 37-52% ของเงินเดือน ซึ่งนับว่าเป็นต้นทุนการใช้ชีวิตที่สูงมาก

ดังนั้น กทม. จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว (housing incubator) สำหรับนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ช่วงอายุ 18-25 ปี หรือกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มต้นและก้าวเข้ามาสู่ช่วงของการทำงานเป็นครั้งแรก (first jobber) เพื่อให้เช่าในราคาต่ำ 2,000 - 3,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้สามารถตั้งตัวและเก็บเงินก้อนแรกได้ โดย

  - ใช้พื้นที่สำนักงาน กทม. ที่กระจายตัวอย่างในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในหลังจากที่ย้ายพนักงานส่วนใหญ่มาทำงานร่วมกันที่ศาลาว่าการ กทม. 2

  - ปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพฯ ให้มีความหนาแน่นมากขึ้น พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ส่วนกลางคุณภาพ

  - จัดทำฐานข้อมูลที่ดิน (land stock) ในพื้นที่กรุงเทพฯชั้นใน เช่น อาคารเก่าที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อาคารร้างรอการพัฒนา ร่วมกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐทีเกี่ยวข้อง ซึ่ง กทม.สามารถออกมาตรการส่งเสริมด้านภาษี มาตรการส่งเสริมการพัฒนาด้วยการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR Bonus) หรือมาตรการส่งเสริมอื่นเพื่อสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐพัฒนาที่อยู่อาศัยในรูปแบบนี้ 

  - ประชาสัมพันธ์ รวบรวม ยูนิตที่อยู่อาศัยชั่วคราวในทำเลที่ตั้งต่างๆ และช่วยเหลือในการค้นหาและประสานงานการจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดย กทม.อาจดำเนินการให้สำนักเขตแต่ละเขตช่วยสนับสนุน หรือ พัฒนาระบบจับคู่ออนไลน์ (matching platform) ระหว่างยูนิตที่อยู่อาศัยชั่วคราว กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายติดต่อและเข้าถึงกันได้สะดวกยิ่งขึ้น จำนวนที่จัดทำขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ต่อปี

 

*อัพเดตล่าสุด วันที่ 30 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Housing Incubators for New Graduates

 

What will Bangkok residents get?

  - Reduce the cost of living for new graduates working in Bangkok, for them to build up a strong financial foundation

 

Details

The cost of living, especially for fresh graduates, is an important issue. The average starting salary for new graduates with a bachelor's degree is around THB18,000-25,000. In terms of expenses, if a student needs to rent a 27-sq.m. accommodation located at Bang Wa BTS station, he/she has to pay THB7,500/month [1]. For the travel expenses, if the student has to travel to work in the Sathorn area (Chong Nonsi) every day, he/she has to spend at least THB1,920/month (48x2x20) [2]. These expenses account for more than 37-52% of the salary, which is considered a very high cost of living.

 

Therefore, BMA will develop a housing incubator to allow fresh graduates aged 18-25 to rent at a low price for a period of five years, allowing them to save up and build a strong financial foundation. These properties will be developed from the land stock located in CBDs, such as old buildings that are not commercially usable, and buildings waiting to be developed, through cooperation with private and public real estate developers.

สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
Building Transportation Hubs for Convenient Interchange
โครงสร้างดี เดินทางดี
เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
Development of suitable infrastructure for hawker zones
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)
Find areas of the private sector or government sector that can be converted into a hawker center
เศรษฐกิจดี โครงสร้างดี
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง
Improving infrastructure to further develop the city
โครงสร้างดี
วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง
Formulating the New City Concept in the Suburban Areas
โครงสร้างดี