นโยบาย chevron_right

จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขต

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  -  มั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากมีแผนปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านความปลอดภัยที่เจาะจงกับบริบทพื้นที่

 

รายละเอียด

ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินั้นได้กำหนดให้องค์การปกครองในระดับอำเภอตระเตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่ในระดับสำนักงานเขต กทม.ยังไม่ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังกล่าว

 

กทม.จึงต้องมีขั้นตอนในการจัดให้เกิดแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้

  1. สำนักงานเขตต้องจัดการให้มีการศึกษาและวิเคราะห์ 5 ภัยพิบัติความเสี่ยงสูงในระดับย่าน เช่น อัคคีภัย อาคารและโครงสร้างถล่ม ฯลฯ

  2. สำนักงานเขตต้องจัดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สอดคล้องกับแผนภัยพิบัติ 5 ด้านที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด

  3. สำนักงานเขตต้องมีการกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่สนับสนุนด้านปฏิบัติการ อำนวยการ บริหารจัดการ การเงินและธุรการ

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

District-level disaster prevention and mitigation action plans

 

What will Bangkok residents get?

- More safety assurance with area-specific action plans and safety support personnel

 

Details

The National Disaster Prevention and Mitigation Plan requires that administrative organizations at the district level prepare a disaster prevention and mitigation action plan; the BMA’s district offices have not done so.

 

The BMA plans to implement the following steps in creating a disaster prevention and mitigation action plan at the district level:

  1. Each district office to study and analyze five high-risk disasters at the district level, such as fire, building and structural collapses;

  2. Each district office to create a disaster prevention and mitigation action plan in correspondence with to the five high-risk disasters plan;

  3. Each district office to appoint support officials for operation, administration, management, finance and clerical work.

กำหนดหน้าที่ และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดับจังหวัด
Define Responsibilities and Objectives of the District and Provincial Disaster Prevention and Mitigation Committees
ปลอดภัยดี บริหารจัดการดี
จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock)
Database of low-priced rental rooms (housing stock)
ปลอดภัยดี บริหารจัดการดี
รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อม
Campaign for civil rights and discipline with regards to traffic, cleanliness, corruption, and the environment.
ปลอดภัยดี สิ่งแวดล้อมดี บริหารจัดการดี +1
ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว
Application for CCTV Footage – Fast and Convenient
ปลอดภัยดี บริหารจัดการดี
ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน
เศรษฐกิจดี บริหารจัดการดี ปลอดภัยดี