นโยบาย chevron_right

แก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ 50 เขต

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

 - แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากในย่านที่อยู่อาศัยและย่านพาณิชยกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ

 

รายละเอียด

หลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเล บ้างก็เป็นพื้นที่แหล่งที่อยู่อาศัยเก่าที่สร้างมานานอยู่ต่ำกว่าระดับถนนสายหลักหรือรองที่ยกขึ้นสูง ทำให้ได้รับผลกระทบในช่วงฤดูมรสุมที่มีปริมาณค่าเฉลี่ยน้ำฝนสูงจากฝนตกหนักและรุนแรงเฉียบพลัน

กทม.จะดำเนินการในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน หรือถนน ตรอกซอกซอย ที่ประสบปัญหาพื้นที่ต่ำ แอ่งกระทะ ด้วยวิธีการยกระดับถนน หรือเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำ 

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Solution of 50 low-lying area problems in 50 districts
 

What will Bangkok residents get?

  - Solution for recurrent floods in residential and commercial districts in low-lying areas 

 

Details

Many areas of Bangkok are in areas that are close to or below sea level. Others are old residential areas lower than the level of raised main or secondary roads. They are strongly affected during the monsoon season with its high average rainfall due to heavy and severe rains.

 

BMA plans to operate in community areas, villages or along roads and alleys facing problems of  low-lying areas or pan basins through road elevation or increase of drainpipe size.

สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
Building Transportation Hubs for Convenient Interchange
โครงสร้างดี เดินทางดี
เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
Development of suitable infrastructure for hawker zones
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)
Find areas of the private sector or government sector that can be converted into a hawker center
เศรษฐกิจดี โครงสร้างดี
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง
Improving infrastructure to further develop the city
โครงสร้างดี
วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง
Formulating the New City Concept in the Suburban Areas
โครงสร้างดี