นโยบาย chevron_right

ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - แก้ปัญหาน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำในระดับเส้นเลือดฝอย (ตรอกซอกซอย) 

  - เชื่อมโยงและยกระดับประสิทธิภาพโครงข่ายการบริหารจัดการน้ำท่วมให้ทำงานได้ครบวงจร

 

รายละเอียด

ที่ผ่านมา กทม.มีการจัดทำโครงการทำความสะอาดหรือลอกท่อระบายน้ำโดย 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักการระบายน้ำ (สนน.) ประมาณ 300 กม. และสำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง ประมาณ 2,000 กม. 

พบว่าหลายเส้นทางในถนนสายย่อย ตรอกซอกซอย ย่านที่อยู่อาศัยในชุมชนไม่ได้มีการดูแลรักษาและขุดลอกสม่ำเสมอ หรือขาดการขุดลอกเป็นเวลาหลายปี ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำรอระบายเป็นระยะเวลานานหลายชั่วโมง ยิ่งในเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ แอ่งกระทะ เช่น บริเวณซอยในถนนสุขุมวิท และถนนรามคำแหง เป็นต้น

ดังนั้น กทม.ต้องจัดสรรงบประมาณ ให้ความสำคัญกับการระบายน้ำในระดับเส้นเลือดฝอย และตั้งเป้าให้มีการลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า 3,000 กม.ต่อปี หรือประมาณร้อยละ 50 จากระยะเส้นทางทั้งหมด (ระยะทางกว่า 6,564 กม.)

โดยมีเป้าหมายเพื่อการเชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงเส้นเลือดฝอยกับเส้นเลือดใหญ่ หรือโครงการขนาดใหญ่ของเมือง เช่น คลองสายหลัก และอุโมงค์ยักษ์ เป็นต้น


*อัพเดตล่าสุดวันที่ 16 มีนาคม 2565


 หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Dredging 3,000 kilometers of sewage

 

What will Bangkok residents get?

  - Solutions for floods and maintenance of arterial drainage (sewage system in small alleys)

  - Enhanced efficiency of irrigation system as a whole

 

Details

Currently, there are two agencies under the BMA responsible for cleaning and dredging sewage systems, namely Department of Drainage and Sewerage, covering approximately 300 kilometers of sewerage, and 50 Bangkok districts, in charge of the total of 2,000 kilometers.

It is found that sewerage systems along small streets and in crowded communities do not receive consistent maintenance. In some cases, these sewers have not been dredged or cleared for years, resulting in floods that could last hours before completely draining away especially in low-lying basin areas, such as small alleys on Sukhumvit Road and Ramkhamhaeng Road.

 

The BMA will allocate budgets for maintenance of small arterial drainage, with aims to dredge at least 3,000 kilometers a year, or 50 per cent of the length of drainage in Bangkok, which expands over 6,564 kilometers in total.

The main objective is to improve the efficiency of drainage networks, connecting arterial drains to main drainage system or other major projects in the city, such as some vital canals, giant drainage tunnels, etc.

 

* Last updated on March 16, 2022

สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
Building Transportation Hubs for Convenient Interchange
โครงสร้างดี เดินทางดี
เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
Development of suitable infrastructure for hawker zones
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)
Find areas of the private sector or government sector that can be converted into a hawker center
เศรษฐกิจดี โครงสร้างดี
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง
Improving infrastructure to further develop the city
โครงสร้างดี
วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง
Formulating the New City Concept in the Suburban Areas
โครงสร้างดี