นโยบาย chevron_right

ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment)

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - กรุงเทพฯ มีทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมแหล่งน้ำที่ดี ลดการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

 

รายละเอียด

ปัจจุบัน กรุงเทพฯ มีโรงควบคุมคุณภาพน้ำ หรือโรงบำบัดน้ำเสียที่ครอบคลุมพื้นที่เพียง 212.74 ตร.กม. จากพื้นที่ทั้งหมด 1,500 ตร.กม. คิดเป็นปริมาณน้ำที่ได้รับการบำบัดเพียง 1,112,000 ลบ.ม.ต่อวัน (ร้อยละ 45 ของน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด) ยิ่งไปกว่านั้นการจัดหาพื้นที่สำหรับโครงการใหม่ การออกแบบ และการสร้างดำเนินการได้ด้วยความล่าช้า

ประกอบกับหลายพื้นที่ในแหล่งที่อยู่อาศัยและชุมชนดั้งเดิมไม่ได้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในระดับครัวเรือน เนื่องจากกฎหมายเก่าไม่ได้มีข้อบังคับ ประกอบกับชุมชนหลายแห่งมีการต่อท่อน้ำเสียตรงปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ส่งผลให้คุณภาพน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะเกินกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐาน (ค่า DO และค่า BOD)

กทม.จะดำเนินการเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ภาคเอกชน และภาควิชาการที่เชี่ยวชาญ ตลอดจนภาคประชาสังคมในการผลักดันโครงการติดตั้งระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite) ขนาดเล็ก ซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่ชุมชนขนาดเล็ก 10-50 หลังคาเรือน โดยในระยะแรกมุ่งเน้นชุมชนริมคลองเป็นสำคัญ

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Installation of community wastewater treatment system (onsite treatment)


What will Bangkok residents get?

  - Bangkok’s good scenery and water resources environment and reduction of wastewater discharge into natural water sources

 

Details

Currently, Bangkok has water quality control plants and wastewater treatment plants, covering the total area of ​​only 212.74 square kilometers in comparison to the city’s total area of ​​1,500 square kilometers, with only 1,112,000 cubic meters of daily treated water (45% of daily wastewater). Moreover, BMA’s provision of space for, design and construction of new plants have been in delayed process.

 

In addition, traditional habitats and communities in many areas do not have household-level wastewater treatment systems as they are not required by the old law. Besides, many communities have their sewage pipes directly discharge wastewater into water sources. As a result, the quality of wastewater in public water sources exceeds its standard values ​​(DO value and BOD value).

 

The BMA plans to proactively cooperate with relevant government agencies, private sector and specialized academic sector, as well as civil society in developing a project to install wastewater collection systems and small onsite wastewater treatment systems, possible for small communities with 10 to 50 households. 

เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
Development of suitable infrastructure for hawker zones
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง
Installation of Wastewater Treatment System at the Source
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพื้นที่สาธารณะ
Better Public Restrooms in Public Areas
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และ เชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม
Revising the construction plans for wastewater treatment plants and the existing sewerage systems
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว
Increase bus service in main and minor lines at single and cheap fares
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางดี