นโยบาย chevron_right

มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - เข้มงวดการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่ต้นทางในพื้นที่แหล่งการค้าประเภทตลาด นำร่องตลาดภายใต้สังกัด กทม. 

 

รายละเอียด

ตลาดเป็นแหล่งพาณิชยกรรมและเศรษฐกิจสำคัญประเภทหนึ่งของคนเมือง จากสถิติพบว่าตลาดเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มีค่าความเข้มข้นสูง โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจำนวนตลาดกระจายตัวอยู่มากถึง 292 แห่ง และมีตลาดที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานตลาด กทม.จำนวน 13 แห่ง 

การกำกับดูแลและการประกอบกิจการตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ กทม.และสำนักงานเขต ด้วยเงื่อนไขการขออนุญาตจัดตั้งตลาด และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องตลาด 

เพื่อจัดการปัญหาน้ำเสียตั้งแต่ต้นทาง กทม.จะดำเนินการเชิงรุกในการนำร่องปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในตลาดให้มีความทันสมัยเป็นไปตามค่ามาตรฐาน ด้วยการบำบัด 2 ขั้นตอนรูปแบบ onsite treatment ก่อนปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำและท่อระบายน้ำสาธารณะ 

ในระยะกลางและระยะยาวจะออกแบบกลไกและความร่วมมือให้เกิดการดำเนินการในพื้นที่ตลาดของเอกชน

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 24 มีนาคม 2565
 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Installation of Wastewater Treatment System at the Source

 

What will Bangkok residents get?

  - To be strict on wastewater drainage from the sources in markets and to be piloted in markets under the governance of the BMA. 

 

Details

Markets are important commercial and economic spaces for city people. According to the statistics, markets are the sources of high-concentration wastewater. There are as many as 292 markets throughout Bangkok. Thirteen markets are under the supervision of the BMA.

The operations of the markets in the Bangkok area are under the responsibility of BMA and the district offices, according to the rules on obtaining permission to establish a market and the BMA Ordinance regarding markets.

 

BMA will take proactive actions to standardize and improve wasterwater treatment systems in the markets by using the two-step onsite treatment before draining water into water resources and the public sewers to eliminate wastewater problems from the sources.

There will be mechanisms and cooperations for private markets in the middle term and the long term.

 

*Last updated on 15 March 2022

เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
Development of suitable infrastructure for hawker zones
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment)
Installation of community wastewater treatment system (onsite treatment)
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และ เชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม
Revising the construction plans for wastewater treatment plants and the existing sewerage systems
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพื้นที่สาธารณะ
Better Public Restrooms in Public Areas
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว
Increase bus service in main and minor lines at single and cheap fares
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางดี