นโยบาย chevron_right

เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - คลองสายหลักและคลองเส้นเลือดฝอย (คลองสายรอง ลำกระโดง ลำราง) ที่กระจายตัวอยู่ทั้ง 50 เขต ได้รับการดูแลรักษาที่ดี

  - ระบบโครงข่ายการระบายน้ำของเมืองและทั้ง 50 เขต มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้จริง ไม่มีสิ่งกีดขวาง

  - มีพื้นที่รับน้ำธรรมชาติปริมาณมากขึ้น จากการดูแลรักษา เปิดทางน้ำไหล และขุดลอกอย่างจริงจัง 

 

รายละเอียด

กรุงเทพฯ มีคูคลองทั้งสิ้น 1,984 คลอง ระยะทางกว่า 2,760 กม. โดยแต่ละปีมีการขุดลอกคลองประมาณร้อยละ 10 ของระยะทางความยาวทั้งหมด (หรือเพียง 270 กว่า กม.เท่านั้น) 

สถิติปีงบประมาณ 2564 มีการขุดลอกคูคลองจำนวน 132 คลอง (แบ่งเป็นสำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง รับผิดชอบ 117 คลอง 212 กม. และสำนักการระบายน้ำ (สนน.) 15 คลอง ความยาว 57 กม.)

กทม. ต้องให้ความสำคัญและจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการขุดลอกคูคลองหลัก คลองสายย่อย ลำราง ลำกระโดง และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล ทั้งในส่วนความรับผิดชอบของ สนน. และสำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง

การเสริมประสิทธิภาพโครงข่ายระบบระบายน้ำใน 10 คลองสายหลัก ด้วยวิธีการ 1) ดูแลรักษา กำจัดวัชพืซผักตบหรือสิ่งกีดขวางเพื่อเปิดทางน้ำไหล และ 2) กดระดับขุดลอกคลองอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้กรุงเทพฯ มีพื้นที่รับน้ำตามธรรมชาติมากยิ่งขึ้น  

ข้อมูลจากการคำนวณพื้นที่ตัวอย่าง พบว่า หากมีการขุดลอกกดความลึกดาดคลองอย่างน้อยที่ระดับ -3.5 เมตร ในคลองสายหลักที่ปัจจุบันมีการปรับปรุงเขื่อนริมคลองให้แข็งแรงแล้ว และบางจุดอยู่ระหว่างแผนการก่อสร้าง กรุงเทพฯ จะมีพื้นที่แก้มลิงรับน้ำฝนในเมืองขนาดความจุเพิ่มขึ้นทันทีมากกว่า 6.6 ล้าน ลบ.ม. [1]

ส่วนระบบคลองสายรองต้องมีความลึกระดับ 1.5 เมตร และลำกระโดงความลึกอย่างต่ำ 1 เมตรเป็นอย่างน้อย เพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำฝนระหว่างเส้นเลือดฝอยอย่างท่อระบายน้ำ และส่งน้ำสู่ระบบหลักอย่างคลองสายหลักและอุโมงค์ยักษ์

[อ้างอิง]
 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 24 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Increase the dredging of canals to cope with the rainfall in the rainy season

 

What will Bangkok residents get?

  - Main canals and their capillaries (minor canals, irrigation ditches, and aqueducts) scattered in the 50 districts of Bangkok are properly maintained.

  - The drainage systems of the city and various neighborhoods are in perfect working condition with no blockage.

  - There will be more natural catchment area thanks to good maintenance, opening the water courses, and serious dredging.

 

Details

Bangkok has a total of 1,984 canals, stretching as long as 2,760 kilometers. Each year, dredging only covers 10 percent of the total length (approximately only 270 kilometers).

Statistics for fiscal year 2021: 132 canals are dredged (50 district offices responsible for 117 canals with a total length of 212 kilometers, and the Drainage and Sewerage Department responsible for 15 canals with a total length of 57 kilometers).

 

The BMA needs to put more emphasis and allocate more budget for dredging main canals, minor canals, aqueducts, and irrigation ditches, and removing watercourse blockage. The budget should be added to both canals in charge of the Drainage and Sewerage Department and the 50 district offices.

The effectiveness of the drainage system in the 10 main canals can be enhanced by 1) removing water hyacinth or any object that blocks the water flow and 2) dredging canals regularly to increase natural catchment capacity.

 

If the main canals are dredged at the lining depth of -3.5 meters, provided that the canal banks have been reinforced or planned to be so, Bangkok will instantly have more catchment capacity of 6.6 million cubic meters [1].

Minor canal systems must have a minimum depth of 1.5 meters and irrigation ditches 1 meter to link with the runoff management system between capillaries like drainage pipe and direct the water to the main system like large canals and the giant tunnel.

 

[อ้างอิง]

สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
Building Transportation Hubs for Convenient Interchange
โครงสร้างดี เดินทางดี
เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
Development of suitable infrastructure for hawker zones
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)
Find areas of the private sector or government sector that can be converted into a hawker center
เศรษฐกิจดี โครงสร้างดี
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง
Improving infrastructure to further develop the city
โครงสร้างดี
วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง
Formulating the New City Concept in the Suburban Areas
โครงสร้างดี