นโยบาย chevron_right

ถอดบทเรียนโควิด-19 ไม่ผิดพลาดซ้ำสอง

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - กทม.มีการรับมือกับวิกฤตสาธารณภัย ภัยพิบัติ ตลอดจนการแพร่ระบาด ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถป้องกันการสูญเสียรุนแรง และปกป้องรักษาชีวิตของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 

 

รายละเอียด

ด้วยมาตรการและการรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่การแพร่ระบาดระลอกแรกในช่วง มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน พบว่าการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ภายในหน่วยงานส่วนกลางเอง และระหว่างส่วนกลางกับองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอย่าง กทม.มีความขัดแย้งในรูปแบบการดำเนินงานคนละทิศทาง ตลอดจนการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน และการประชาสัมพันธ์ที่ไม่สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน สะท้อนได้จากผลลัพธ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานระดับปฏิบัติการ ตัวอย่างเช่น การรับ-ส่งผู้ป่วย การหาเตียง การจัดตั้งศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนาม การจัดสรรและกระจายการฉีดวัคซีน ตลอดจนมาตรการปิดเมือง การสั่งหยุดดำเนินกิจการในสถานประกอบกิจการและธุรกิจบางประเภท

กทม.ทั้งในส่วนผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้า ต้องมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การรับฟังข้อเสนอแนะ ตลอดจนการถอดบทเรียน เพื่อออกแบบ วางแผน จัดทำฐานข้อมูลแบบบูรณาการที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนเตรียมงบประมาณ หรือทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อเตรียมการรับมือรองรับเหตุการณ์วิกฤตหรือสาธารณภัยอื่นๆ ในอนาคต 

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Learning the COVID-19 lessons


What will Bangkok residents get?

  - The BMA will have more efficient plans in coping with public hazards, disasters, and outbreaks, preventing losses, preserving lives, and mitigating the impacts these risks might have on Bangkok’s residents.

 

Details

Considering the COVID-19 measures taken since the first outbreaks of the pandemic between January and March 2019 until today, it can be seen that the strategic integrations, both within central government agencies, and between central authorities and special local governance such as the Bangkok Metropolitan Administration, have been troublesome, as each governing body took different directions in dealing with the same issues. This, coupled with communication issues between governmental agencies and unclear public communications that fail to constitute understanding among the people, leads to several problems on practical levels, such as complications in picking up patients, finding beds for them, establishing waiting centers and field hospitals, allocating and distributing vaccines, as well as in imposing lockdowns, prohibiting certain businesses from usual operations.

 

The BMA staff of every rank, from high- and middle-ranking executives to frontline practitioners, should participate in relevant workshops, take advice from the public, and study lessons learned from the past in designing strategies, devising plans, and procuring appropriate budgets or resources in order to be prepared for future disasters or public hazards.