นโยบาย chevron_right

ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ประชาชนสามารถรวมกลุ่มกันดูแลสุขภาพ สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสาธารณสุขและสุขอนามัยในระดับเส้นเลือดฝอย 

 

รายละเอียด

การป้องกันและรักษาโรคที่ดีที่สุดคือ การทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีผ่านการดูแลพฤติกรรมสุขภาพ การประเมินวิถีชีวิตประจำวัน ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภค กรณีตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่รุนแรง (NCDs) เช่น ไขมัน ความดัน เบาหวาน

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคดังกล่าว สามารถดูแลรักษาสุขภาพได้ด้วยแนวคิดการรักษาเชิงป้องกัน (preventive care) โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยง การสร้างความเข้าใจในสาเหตุของโรคต่างๆ ที่จะช่วยทำให้ตัวบุคคลสามารถเฝ้าระวัง สังเกตอาการ หลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่พึงประสงค์

กทม.จะดำเนินการผลักดันและกระจายอำนาจด้านการดูแลรักษาสุขภาพในตัวบุคคลและชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผ่านการเปิดโอกาสให้จัดทำและเสนอโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (health promotion) และการป้องกันโรค (disease prevention) มากยิ่งขึ้น ด้วยกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ทั้งระดับเมืองและระดับเขต เปิดพื้นที่ให้ประชาชน ชมรม หรือองค์กร สามารถจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น การป้องกันโควิด-19 การป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในชุมชน การประเมินและสังเกตอาการในกลุ่มผู้สูงอายุ การรวมกลุ่มอบรมให้ความรู้ด้านโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในกลุ่มผู้หญิง นอกจากนี้ยังรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อม หรือปรับปรุงให้ชุมชนมีพื้นที่สุขภาวะดี 

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Promote the means to the healthy public through Bangkok Health Insurance Fund


What do Bangkokians get?

  - Citizens can form groups to foster healthcare, raise awareness about public health and hygiene at the capillary level. 

 

Details

The best disease prevention is to ensure good physical health through healthy habits, lifestyle assessment, as well as consumption behaviors, for example, in the group of patients with non-communicable diseases (NCDs) such as cholesterol, blood pressure, diabetes

 

High-risk groups can take care of their health through preventive care mindset, especially by changing risky behaviors, creating an understanding of the causes of the disease that will allow them to monitor their symptoms and avoid undesirable behaviors

 

BMA will drive and decentralize individual and community healthcare through citizen participation, as well as the creation and offering of health promotion and disease prevention programs. Through the Bangkok Health Insurance Fund at both city and district levels, BMA will open areas for people, clubs, or organizations to organize health promotion and disease prevention activities such as COVID-19 prevention, community-based dengue fever prevention, and surveillance, assessment, and observation of symptoms among the elderly, education on cervical and breast cancers among women, as well as the creation and improvement of the community space for good health.