นโยบาย chevron_right

เพิ่มแก้มลิงธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพฯ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 

  - กทม.มีการจัดการน้ำและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านการบริหารจัดการงบประมาณ และลงทุนในโครงการที่มีความสมเหตุสมผล

  - กรุงเทพฯ มีจุดน้ำรอระบาย หรือน้ำท่วมขังในเส้นทางการสัญจรและพื้นที่อยู่อาศัยลดน้อยลง จากสาเหตุข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายการบริหารจัดการน้ำ ทั้งขนาดท่อเล็ก คลองตื้นเขิน หรือพื้นที่ต่ำกว่าระดับคลองสายหลักและระดับน้ำทะเล 

 

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์และเแผนปฏิบัติราชการของสำนักการระบายน้ำมีการจัดหาพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำไว้แล้วจำนวนกว่า 33 แห่ง กักเก็บน้ำได้ประมาณ 13.54 ล้าน ลบ.ม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง 5 แห่ง และอยู่ในแผนการจัดหาเพิ่มเติมเป็นจำนวนกว่า 16 แห่ง ขนาดความจุกว่า 7.57 ล้าน ลบ.ม. 

กทม.ต้องเร่งดำเนินการอย่างจริงจังในการจัดหาพื้นที่เอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างบึงและทะเลสาบ เช่น บึงฝรั่งและสวนสาธารณะ กทม. ให้เป็นพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติ เพื่อรองรับน้ำฝนส่วนเกิน ช่วยหน่วงน้ำในช่วงฤดูมรสุมหรือฝนตกหนักเฉียบพลัน ตลอดจนทำหน้าที่สนับสนุนระบบระบายน้ำทั้งโครงข่ายให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการทำงานคือ เป็นจุดพักน้ำและผ่องถ่ายน้ำในแก้มลิงที่เก็บกักออกจากพื้นที่หลังจากฝนหยุดตก ลดเหตุการณ์น้ำท่วมขังหรือรอการระบายหลายชั่วโมงในเส้นทางสัญจรและพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Increase of Bangkok’s natural monkey cheeks and water intake areas


What will Bangkok residents get?

  - The BMA’s more efficient water management and drainage through budget management and investment in reasonable projects

  - Bangkok has fewer points with water waiting for drainage or less flooding in traffic routes and residential areas, caused by limitations of infrastructure and water management network, including small pipes, silted canals or areas below main canal and sea levels

 

Details

The BMA Office of Drainage and Sewerage’s strategies and action plan already has more than 33 areas to store water, with the total capacity of approximately 13.54 million cubic meters. Five are now under construction and another 16 in the procurement plan with an additional capacity of more than 7.57 million cubic meters.

 

The BMA needs to expedite its procurement of unused privately owned areas such as marshes and lakes, like Farang Swamp, as well as BMA public parks to be utilized as natural monkey cheek areas to hold excess rainwater and to help delay water during the monsoon season or severe heavy rains as well as to support the overall network of drainage system throughout the network to operate effectively. The function of these monkey cheeks is to hold and transfer the water  from the area after the rain, reducing incidents of floods or water waiting for drainage for hours in roads and residential areas.

สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
Building Transportation Hubs for Convenient Interchange
โครงสร้างดี เดินทางดี
เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
Development of suitable infrastructure for hawker zones
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)
Find areas of the private sector or government sector that can be converted into a hawker center
เศรษฐกิจดี โครงสร้างดี
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง
Improving infrastructure to further develop the city
โครงสร้างดี
วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง
Formulating the New City Concept in the Suburban Areas
โครงสร้างดี