นโยบาย chevron_right

ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ฟันหลอคันกั้นน้ำริมแม่น้ำ และคลองสายหลัก

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ลดปัญหาจุดน้ำท่วมขัง จากสาเหตุระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหนุนสูงและเอ่อล้นคันกั้นน้ำในจุดเขื่อนฟันหลอทั่วกรุงเทพฯ

 

รายละเอียด

จากข้อมูลพบว่า พื้นที่กรุงเทพฯ มีแนวป้องกันน้ำท่วมความยาวประมาณ 87.93 กม. โดยเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมของ กทม.ที่ก่อสร้างโดยสำนักการระบายน้ำ ความยาวประมาณ 79.63 กม. และส่วนที่เหลือคือแนวป้องกันตนเองของภาคเอกชน ที่ผ่านมาพบว่าปัญหาน้ำท่วมขังและเอ่อล้นสูงจากแม่น้ำเจ้าพระยา เกิดจากสาเหตุทั้งน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนพร้อมกัน ซึ่งแนวฟันหลอของเขื่อนเอกชนไม่มีความแข็งแรงทนทานและป้องกันน้ำท่วมได้ 

กทม.ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และก่อสร้างอุดเขื่อนฟันหลอ เพื่อเสริมระบบป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา (เขื่อนป้องกันน้ำท่วม) และแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง 

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 24 มีนาคม 2565

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Repairing broken embankments along rivers and main waterways

 

What will Bangkok residents get?

  - Reduction in floods resulting from increased water level of the Chao Phraya River overflowing broken floodwalls across Bangkok

 

Details

According to research data, there is a total length of 87.93 kilometers of floodwalls in Bangkok metropolitan area in total, which can be broken down into 79.63 kilometers built by Department of Drainage and Sewerage, and the rest constructed by private sector. Until now, it is found that floods along the Chao Phraya River usually result from runoffs from the North coinciding with the rise in sea level, adding up to volumes of water against which private floodwalls are not strong enough to hold.

 

The BMA needs to repair and reconstruct the broken floodwalls to reinforce flood prevention systems along major waterways.

สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
Building Transportation Hubs for Convenient Interchange
โครงสร้างดี เดินทางดี
เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
Development of suitable infrastructure for hawker zones
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)
Find areas of the private sector or government sector that can be converted into a hawker center
เศรษฐกิจดี โครงสร้างดี
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง
Improving infrastructure to further develop the city
โครงสร้างดี
วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง
Formulating the New City Concept in the Suburban Areas
โครงสร้างดี