นโยบาย chevron_right

ทบทวนแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร 

  - ลดผลกระทบด้านน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบและยั่งยืนในระยะยาว

 

รายละเอียด

พื้นที่ริมอ่าวไทยบริเวณบางขุนเทียนมีขนาดความยาวกว่า 4.7 กิโลเมตร ล่าสุดสำนักการระบายน้ำมีผลการศึกษาและออกแบบโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน หรือโครงการเขื่อนทีกรอยน์ (T-Groins) โดยโครงการฯ ได้รับการอนุมัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในช่วงปลายปี 2562

อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการภายใต้การจัดทำแผนและงบประมาณมีความล่าช้า หรือไม่ถูกให้ความสำคัญ กทม.จะต้องมีการทบทวนแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งให้ครอบคลุมในประเด็นเชิงสิ่งปลูกสร้าง (แนวกันคลื่น แนวปักไม้ไผ่) และในประเด็นการฟื้นฟูนิเวศวิทยา (การฟื้นฟูป่าชายเลนชายฝั่ง) รวมถึงจัดทำแผนและจัดสรรงบประมาณ เพื่อการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Review of Bang Khun Thian’s coastal erosion prevention plan

 

What will Bangkok residents get?

  - Systematic and sustainable reduction of the impact of seawater erosion


Details

Bang Khun Thian district’s area along the Gulf of Thailand is more than 4.7 kilometers long. Recently, Drainage and Sewerage Office has studied and designed a project to prevent and solve the problem of coastal erosion in Bang Khun Thian, namely T-Groins Barrier project, passing the Environmental Impact Assessment (EIA) in late 2019.

 

However, the project implementation, particularly its planning and budgeting, has been delayed and not been given importance. BMA then needs to review the coastal erosion prevention plan to ensure that it covers building issue (wave break and bamboo ledge barriers) and ecological rehabilitation issue (coastal mangrove forest restoration), in addition to expedite planning and budget allocation for concrete actions.

สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
Building Transportation Hubs for Convenient Interchange
โครงสร้างดี เดินทางดี
เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
Development of suitable infrastructure for hawker zones
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)
Find areas of the private sector or government sector that can be converted into a hawker center
เศรษฐกิจดี โครงสร้างดี
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง
Improving infrastructure to further develop the city
โครงสร้างดี
วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง
Formulating the New City Concept in the Suburban Areas
โครงสร้างดี