นโยบาย chevron_right

BKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดี

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ได้เส้นทางวิ่งและออกกำลังกายที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม (ทางเดินเรียบ มีจุดนั่งพัก มีห้องน้ำ) กระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ รอบกรุง

  - ได้ทางเท้าที่เดินได้อย่างมีคุณภาพครอบคลุมยิ่งขึ้น

 

รายละเอียด

กรุงเทพฯ มีเส้นทางวิ่งและเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเชิงอนุรักษ์ เส้นทางเชิงวัฒนธรรม เส้นทางดูเมือง เส้นทางออกกำลังกาย อย่างไรก็ดีเส้นทางเหล่านี้ยังไม่สามารถดึกศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่เนื่องจากอุปสรรคในหลายมิติ เช่น ทางเท้าที่ไม่สะดวกไม่สามารถใช้สัญจรและวิ่งได้ ขาดการเล่าเรื่องถึงสถานที่สำคัญที่เป็นจุดดึงดูดของเส้นทาง ขาดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการเดินและวิ่ง เช่น ห้องน้ำสาธารณะ จุดดื่มน้ำสาธารณะ

 

ดังนั้น กทม.จะพัฒนา Bangkok Trail (BKK Trail) เพื่อสร้างเส้นทางวิ่ง เส้นทางออกกำลังกาย และเส้นทางท่องเที่ยวที่ใหม่ ๆ ในพื้นที่โดยมีโครงสร้าง เช่น

  1. รวบรวมเส้นทางวิ่ง Trail ที่มีนักวิ่งใช้งานอยู่ 

  2. สร้างจุดเด่นของเส้นทางด้วย การดึงจุดเด่นของพื้นที่ เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้คนมาวิ่ง เช่น สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ พื้นที่สาธารณะ และเรื่องราวที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

  3. ปรับโครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวก ให้เหมาะสมสำหรับการเดินวิ่ง 

    - ทางเท้า เรียบ โล่ง ปราศจากสิ่งกีดขวาง 

    - เพิ่มเติมแสงสว่าง เพื่อความปลอดภัย 

    - จุดดื่มน้ำ 

    - ห้องน้ำสาธารณะ

    - พื้นที่ค้าขาย

  4. ประชาสัมพันธ์เส้นทาง BKK Trail พร้อมข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ท่องเที่ยว

    - ติดตั้งแผนที่เส้นทางวิ่งในเส้นทาง

    - จัดทำแผนที่เส้นทาง BKK Trail ออนไลน์

โดยทีมเพื่อนชัชชาติได้ทดลองสำรวจและพัฒนาเส้นทางร่วมกันกับเครือข่ายนักวิ่ง city run เพื่อหาเส้นทางนำร่องในการนำมาพัฒนาเบื้องต้น โดยเบื้องต้นมีการรวบรวมเส้นทางที่เป็นไปได้ 24 เส้นทาง ระยะทางรวมกันประมาณ 500 กิโลเมตร

 

หนึ่งในตัวอย่างเส้นทางที่ทีมเพื่อนชัชชาติได้ทดลองพัฒนาและเก็บข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการแล้วคือเส้นทางการวิ่ง 9 วัด 9 กิโลเมตร (จากกิจกรรมที่จัดเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 65) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับทางเท้าที่ต้องพัฒนา และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการพัฒนาโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการวิ่งได้

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

BBKK Trail: Good running trail, Good exercise = Good walk

 

What will Bangkok residents get?

- Running and fitness trails with adequate facilities (well-paved sidewalks, rest areas and restrooms) in many areas around the city

- More quality sidewalks in a wider area

 

Details

Bangkok has several running trails and tourist routes with potential, including eco-friendly trails, cultural routes, city moat routes and fitness trails.  They have not yet been utilized, however, to their full potential due to various obstacles such as sidewalks that are not suitable for either walking or running, lack of landmarks or attractions of each route and shortage of walking and running facilities like public restrooms and drinking water fountains.

 

The BMA plans to develop the Better Bangkok Trail (BBKK Trail) to create new running trails, fitness trails and tourist routes with such structures as:

 1. Obstacle-free sidewalks that are good for both walking and running;

 2. Detailed signs introducing attractions along the routes such as historical sites, museums, public spaces and religious sites;

 3. Facilities along the routes and at important places such as public restrooms, drinking water fountains and vending zones.

 

The Friends of Chadchart team has made it their mission to explore and develop trails together with a network of city runners to locate pilot routes for preliminary development. At this initial stage, 24 possible routes totaling about 500 kilometers have been designated  

 

As an example, the Friends of Chadchart team has attempted at developing and has collected information on the required facilities along a nine-temple, nine-kilometer running trail (from the activity on January 1, 2022). The details of its sidewalks in need of development and important places of interest can then be used as fundamental information for the development of running trail facilities structure.