นโยบาย chevron_right

พัฒนาโอกาสและศักยภาพในตลาด กทม.

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ได้พื้นที่สำหรับค้าขายเพิ่มเติมในราคาที่สามารถเข้าถึงได้และเปิดกว้างสำหรับทุกคน

 

รายละเอียด

กทม. มีตลาดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร 13 แห่ง มีจำนวนแผงค้าร่วมกันมากกว่า 20,000 แผงค้ากระจายตัวอยู่ตามเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างโอกาสให้กับการค้าขายของคนกรุงเทพฯ ได้ แต่ในปัจจุบันยังมีพื้นที่ตลาดหลายแห่งที่มีการใช้บริการที่ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากเหตุผลหลายปัจจัย เช่น ขาดการส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ทำให้มีผู้ใช้บริการน้อยทั้งผู้ค้าและลูกค้า การกำหนดประเภทของการค้าภายในตลาดที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ เวลาเปิด-ปิดตลาดไม่สอดคล้องกับการมาใช้บริการ

 

ดังนั้น กทม.จะพัฒนาโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเดิมและผู้ประกอบการใหม่ ๆ ดังนี้

  • เพิ่มผู้ค้าโดยการใช้พื้นที่ตลาดให้เต็มศักยภาพ : ขยายเวลาในการเปิดปิดตลาดต่าง ๆ หรือแบ่งการเปิดตลาดออกเป็นช่วง ๆ และเปิดพื้นที่ว่างให้ค้าขายได้เพิ่มเติม เช่น เปิดพื้นที่ลานจอดรถบางส่วนในการค้าเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่ ๆ เข้ามาเปิดแผงขายเพิ่มเติม โดย กทม. จะประชาสัมพันธ์ให้กับคนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงพื้นที่การค้าเหล่านี้มากยิ่งขึ้น
  • เพิ่มลูกค้าและบริการ : ปรับรูปแบบการค้าของแผงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคภายในพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างช่องทางเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ผ่านการจับคู่ผู้ค้าและผู้ซื้อโดยตรง เช่น
    • จัดทำแคตาล็อกอาหารปรุงสุกและอาหารสดภายในตลาดมอบให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียง พร้อมกับสร้างระบบส่งสินค้าจากตลาดไปยังบ้านเรือนผ่านวินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่ (บริการด้วยโครงสร้างราคาที่เหมาะสม)
    • สำหรับประชาชนหรือผู้ประกอบการในบริเวณพื้นที่ที่มาใช้บริการตลาดเป็นประจำ เช่น ร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงที่ต้องมาซื้อของสดทุกวัน ทางตลาดจะมีบริการหน่วยรถบรรทุกเพื่อบริการส่งสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการทั้งลดต้นทุนให้กับลูกค้าและยกระดับการบริการให้กับผู้ขาย
  • ลดค่าใช้จ่าย : ลดค่าเช่าแผงค้าภายในตลาด ยืดระยะเวลาการชำระหนี้ (ถ้ามี) ในระยะยาว จนกว่าสภาวะเศรษฐกิจจะฟื้นตัวซึ่งจะเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของเมืองระหว่างสถานการการระบาดและหลังการระบาดของ COVID (ปัจจุบันการดำเนินการหลักของ กทม. จะเป็นการเยียวยาในระยะสั้น เช่น งดการเก็บค่าเช่าในปี 63 [1] ลดการเก็บค่าเช่า 50% ในช่วงปลายปี 64 [2]) โดย กทม. จะขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการส่งงบกำไร-ขาดทุนเบื้องต้นให้กับ กทม. เพื่อให้ กทม.ทราบถึงสภาวะทางการเงินของผู้ประกอบการในตลาดแต่ละรายและนำข้อมูลเหล่านี้ไปร่วมพัฒนาเป็นแผนการดำเนินงานในระยะยาวเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 23 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

BMA market: Marketplace for all

 

What will Bangkok residents get?

  - More marketplaces with affordable prices and openness to everyone

 

Details

BMA’s Market Department runs 13 markets, with more than 20,000 stalls across different districts of Bangkok, a space area that can create trade opportunities for Bangkok residents. However, many market areas have relatively low service rate due to reasons such as low public awareness including that of vendors and customers, product categories not corresponding to demand and inconvenient opening-closing times for the users.

 

 The BMA plans to develop the following business opportunities for existing and new entrepreneurs:

 - Increasing the number of vendors by maximizing the potential of market space: Extending the operating times of many markets or splitting them into periods, opening up more open spaces for trade, such as some parking spaces for new vendors, with BMA’s more promotion of these marketplaces;

 

 - Increasing the number of customers and services: Adjusting the stalls’ product types to better meet the needs of consumers within the area; as well as creating new channels to reach customers through direct matching of sellers and buyers, i.e.
Preparing the market’s catalogue of cooked and fresh food for nearby residents and developing product delivery system from the market to households by motorcycle taxis in the area (a service with reasonable price structure);

For people or entrepreneurs in the area who frequent the market, such as nearby restaurant operators who need to purchase fresh food every day, the market will have trucks to deliver products to them in order to reduce their costs and upgrade the sellers’  service.

 

 - Reducing costs: Lowering the rent for market stall; extending the repayment period (if any) in the long term until the economy recovers, one of Bangkok’s major problems during and after the COVID-19 pandemic outbreak (BMA currently take short-term remedial actions, such as free rent in 2020 [1] and 50% discount in late 2021 [2] ) The BMA plans to seek cooperation from entrepreneurs to submit preliminary profit-loss statements so that BMA understands the actual financial condition of each market operator and can make use of this information in developing a long-term action plan for the entrepreneurs’ sustainable business.

เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว
Increase bus service in main and minor lines at single and cheap fares
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางดี
อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ
Technology Volunteer, a technology assistant for Bangkok people
เศรษฐกิจดี บริหารจัดการดี
ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน digital experience economy
Story creation for the city through digital experience economy
เศรษฐกิจดี
ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
Enable hawker stallholders to have career stability
เศรษฐกิจดี
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้า
Inclusion of Street Vendors, the Public Sector, and the Private Sector in the Area in Managing Street Vendors Areas
เศรษฐกิจดี