นโยบาย chevron_right

ใบอนุญาตตามประเภทกิจกรรม Function-based License

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - การติดต่อขออนุญาตจากภาครัฐที่สะดวกมากยิ่งขึ้น เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ขั้นตอนน้อยลง

 

รายละเอียด

ปัจจุบันกิจกรรมหลายอย่างของประชาชนทั้งเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจจำเป็นต้องขออนุญาตกับ กทม.ซึ่งการขออนุญาตหลาย ๆ ครั้งมียากและสับสน เนื่องจากใบอนุญาตจะขึ้นอยู่กับตัวบทกฎหมาย ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจในการขอใบอนุญาต เช่น การขออนุญาตเพื่อเปิดร้านอาหาร ต้องมีการขออนุญาตอย่างน้อย 2 ใบอนุญาตจาก กทม. ได้แก่ใบอนุญาตประกอบกิจการอันตราย (กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร [1]) และ การจัดแจ้งสถานที่การจำหน่ายหรือสะสมอาหาร [2] (นอกเหนือจากนี้ยังมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐอื่น ๆ เช่น ใบขายยาสูบ จากกรมสรรพสามิต) 

 

ดังนั้นเพื่อสร้างความสะดวกให้กับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน กทม. จะศึกษาการพัฒนารูปแบบการขออนุญาตตามประเภทของกิจกรรมของประชาชน เช่น การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง (กิจกรรมที่ใช้เสียงและต้องรวมตัวกันของประชาชน) โดยการขออนุญาตในรูปแบบนี้จะมีลักษณะเบื้องต้นดังนี้

 1. กทม.จะให้ประชาชนดำเนินการประสานงานกับ กทม.เพียงครั้งเดียว จากนั้น กทม.จะประสานงานขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้

 2. กทม.จะช่วยประสานงานกับภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประสานงานกับตำรวจนครบาลเกี่ยวกับใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง การประสานงานกับกรมสรรพสามิตในการส่งต่อข้อมูลการขออนุญาต

 3. กทม. จะช่วยให้คำแนะนำและข้อมูลการติดต่อกับสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ เช่น ลานจอดรถเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียง

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Function-based licenses


What will Bangkok residents get?

  - More convenient, comprehensible and streamlined application process for BMA’s licenses

 

Details

At present, organizers of many social and economic activities in Bangkok are required to apply for BMA’s licenses, many times a difficult and confusing process. As licenses are based on the laws, the applicants need to have experience and comprehension. For example, to open a restaurant, one needs to obtain two licenses from the BMA, including that for hazardous business (Food-related business [1] ) and notification of food distribution or storage locations [2] (in addition to licenses by other government agencies, like that for tobacco sales from the Excise Department, Ministry of Finance).

 

To better facilitate people’s activities, BMA plans to develop function-based licenses, such as that for organizing outdoor activities (activities with sound and public assembly). Preliminary features are as follows:

  1. People will have to pay only one visit to a BMA office and BMA will then coordinate with relevant agencies in application for relevant licenses;

  2. BMA will coordinate with relevant government agencies, such as Metropolitan Police for the license for advertising with the use of loudspeakers; and Excise Department for forwarding of  license application information;

  3. BMA will provide advice, contact information and neighborhood facilities information such as that of nearby private parking lots.

ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน
เศรษฐกิจดี บริหารจัดการดี ปลอดภัยดี
แจกอาหาร ก้าวผ่านวิกฤต เปิดครัวกลางที่โรงเรียนหรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจดี บริหารจัดการดี
ทำฐานข้อมูลผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการ
Registering street vendors
เศรษฐกิจดี บริหารจัดการดี
อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ
Technology Volunteer, a technology assistant for Bangkok people
เศรษฐกิจดี บริหารจัดการดี
เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว
Increase bus service in main and minor lines at single and cheap fares
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางดี