นโยบาย chevron_right

ปรับเงื่อนไขทุนเอราวัณ เพิ่มโอกาสสร้างครู กทม.

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - โรงเรียนในสังกัด กทม.มีบุคลากรเพียงพอ

  - นักเรียนในสังกัด กทม.ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากครูผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิชาที่สอน

 

รายละเอียด

ปัญหาบุคลากรครูไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนหรือครูต้องสอนในวิชาที่ไม่ตรงกับสาขาที่ร่ำเรียนมายังพบเห็นทั่วไปในโรงเรียนสังกัด กทม. 

 

เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร กทม.มีทุนเอราวัณที่เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรครู ทุนดังกล่าวได้เพิ่มบุคลากรครูให้โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีการใช้ทุนได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ กล่าวคือมีผู้รับทุนไม่เต็มจำนวน กทม. ให้ทุนปีละ 100 ทุน โดยเงื่อนไขคือ ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด กทม. หรือบุตรหลานข้าราชการและบุคลากร กทม.[1] ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 10 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา กทม.ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

 

ทั้งนี้ สถิติผู้รับทุนในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้ ปี 2563 มีผู้รับทุน 88 ทุน [2]เหลือ 12 ทุนปี 2564 มีผู้รับทุน 91 ทุน [3] เหลือ 9 ทุน

 

นอกจากนี้เอกสารโครงการทุนเอราวัณไม่ได้ระบุว่าแต่ละสาขาวิชาเอกของมหาวิทยาลัยกำหนดจากหลักเกณฑ์ใด โดยช่วง 2 ปีย้อนหลัง สาขาที่ได้รับทุนประกอบด้วย 1) การประถมศึกษา 2) การศึกษาพิเศษ 3) ปฐมวัย 4) เทคโนโลยีการศึกษา 5) จิตวิทยาและการแนะแนว 6) คณิตศาสตร์ 7) สังคมศึกษา 8) ภาษาอังกฤษ 9) จิตวิทยา 10) วิทยาศาสตร์ 11) ภาษาไทย

 

ดังนั้นเพื่อให้ทุนดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุด กทม.จะดำเนินการ

  - สำรวจและทบทวนวิชาที่โรงเรียนในสังกัด กทม.ขาดบุคลากร และกำหนดสาขาการศึกษาที่ขาดเปิดรับทุนให้สอดคล้องกับสาขาวิชานั้น ๆ

  - หากมีผู้รับทุนไม่ครบเป้าหมาย 100 ทุนในแต่ละปี จะขยายกลุ่มเป้าหมายในการรับทุน โดยอาจเปิดโอกาสให้นักเรียนไม่จำกัดสังกัดสมัครขอรับทุนได้ หรือพิจารณาให้ทุนที่เหลือกับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Adjustment of Erawan Scholarship’s conditions, increasing opportunities to develop BMA 

 

What will Bangkok residents get?

  - Sufficient teaching personnel in BMA schools

  - BMA school children’s higher quality learning thanks to more field-specific teachers

 

Details

Problems of unproportioned number of teacher personnel to that of students and teachers having to teach classes that they have not studied for are common in BMA schools.

 

To solve the personnel shortage problem, BMA has initiated Erawan Scholarship Program offering bachelor's degree in education scholarship to develop teacher personnel. The scholarship has continuously increased the number of teacher personnel in BMA schools. However, it is found that the scholarship is still ineffective. To be specific, not all scholarships have been taken. BMA awards 100 scholarships per year, with the following conditions. Each awardee must be a student who graduated from a BMA school or a child of a BMA civil servant or employee [1] who has worked for at least 10 years. After graduation, the awardee must work as a BMA civil servant teacher or educational staff member for no less than 10 years.

 

The statistics of scholarship awardees in the past years are as follows: In 2020, there are 88 scholarship awardees [2], with 12 unawarded scholarships; in 2021, 91 recipients [3], with nine unawarded.

 

Moreover, the Erawan Scholarship Program document does not clearly specify on which criteria each university major is based. During the past two years, awardees study in the fields of (1) Primary Education, (2) Special Education, 3) Early Childhood, (4) Educational Technology, (5) Psychology and Guidance, (6) Mathematics, (7) Social Studies, (8) English Language, (9) Psychology, (10) Science and (11) Thai Language.

 

In order to maximize the benefits of this scholarship, BMA plans to:

  - Survey and review the subjects for which BMA schools lack teaching personnel and award Erawan scholarships accordingly;

  - Expand the targeted scholarship awardees in case that the annual number does not reach the goal of 100, opening opportunities for students of schools with other affiliations or awarding the remaining scholarships to students studying in fields the graduates of which are in short supply.