นโยบาย chevron_right

ส่งเสริมการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชน

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - คนกรุงเทพฯ มีความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องการออมและการเงินในทุกระดับ

  - เพิ่มความเป็นอิสระทางการเงินให้กับคนกรุงเทพฯ

  - ชุมชนต่าง ๆ สามารถรวมรวมเงินทุนเพื่อพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ในชุมชนได้ เช่น ที่อยู่อาศัย 

 

รายละเอียด

จากผลกระทบของเศรษฐกิจโดยภาพรวมและการระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายครอบครัวในระดับชุมชนขาดรายได้และเผชิญปัญหาทางการเงินในหลายมิติ ซึ่งนำไปสู่การขาดอิสระทางการเงินและโอกาสในการพัฒนาระดับชุมชน 

การออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชนเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับชีวิตของคนกรุงเทพฯ เนื่องจากการเข้าถึงเงินทุนจะช่วยเพิ่มอิสระทางการเงินและนำเงินทุนไปพัฒนาชุมชนต่อได้ นอกจากนี้กลไกของบ้านมั่นคงยังต้องพึ่งพิงความรู้ทางการเงินด้วย

ดังนั้น กทม.จะส่งเสริมให้ความรู้ด้านการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชน

  - อบรมเรื่องการออมและความรู้ทางการเงินเบื้องต้น

  - รวบรวมช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ให้กับชุมชน 

  - สร้างเครือข่ายชุมชน เชื่อมโยงชุมชนที่ประสบความสำเร็จด้านการออมกับชุมชนอื่น ๆ

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Promote savings and access to financing, from the family to the community level.

 

What do Bangkokians get?

  - Bangkokians have an understanding of savings and finance at all levels.

  - Increased financial independence for Bangkokians

  - Communities can raise funds for community improvement, such as housing. 

 

Details

Given the overall economic impact and the COVID-19 pandemic, many families at the community level are deprived of income and face many facets of financial difficulties, leading to a lack of financial independence and opportunities for community development. 

 

Savings and access to microfinance are important in enhancing the lives of Bangkokians, as access to financing improves financial independence and can contribute to community development. Moreover, secure homes rely on financial literacy.

 

Therefore, BMA will promote savings literacy and access to microfinancing at the family to the community levels.

  - Training on savings and basic financial literacy

  - Gather a list of financing channels for the community. 

  - Create a community network to connect communities successful in savings with other communities.

เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว
Increase bus service in main and minor lines at single and cheap fares
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางดี
อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ
Technology Volunteer, a technology assistant for Bangkok people
เศรษฐกิจดี บริหารจัดการดี
ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน digital experience economy
Story creation for the city through digital experience economy
เศรษฐกิจดี
ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
Enable hawker stallholders to have career stability
เศรษฐกิจดี
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้า
Inclusion of Street Vendors, the Public Sector, and the Private Sector in the Area in Managing Street Vendors Areas
เศรษฐกิจดี