นโยบาย chevron_right

พิจารณาเพิ่มศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพิ่มกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - มีพื้นที่สาธารณะทำกิจกรรมนอกบ้านเพิ่มเติม

  - มีพื้นที่สาธารณะครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพฯ มากขึ้นครบทุกกลุ่มเขต

  - มีพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยน ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน และผู้คนใหม่ๆ ในย่าน

 

รายละเอียด

กรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะหลัก 39 สวน [1] แต่มีเพียงบางแห่งเท่านั้นที่มีศูนย์สร้างสุขทุกวัยและหรือศูนย์กีฬาอยู่แล้ว

ดังนั้น กทม.จะพิจารณาขนาด พื้นที่และความเหมาะสมของสวนที่ยังไม่มีศูนย์สร้างสุขทุกวัย แล้วจึงค่อยดำเนินการเพิ่มศูนย์สร้างสุขทุกวัยในสวนสาธารณะหลักที่เหมาะสม ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการสร้างอาคารสถานที่เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อม และออกแบบกิจกรรมที่ทุกคนสามารถมาทำร่วมกันได้นอกบ้าน โดยลักษณะกิจกรรม การใช้พื้นที่ หรือการสร้างอาคารให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละสวนสาธารณะและต้องตอบสนองพฤติกรรมประชาชนในย่าน โดยสามารถรองรับการเข้ามาใช้งานของผู้คนหลากหลายประเภท ส่งเสริมให้เกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยน ระหว่างกัน

 

*อัพเดตล่าสุด 29 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Additional Happy Centers, more activities for Bangkok residents

 

What will Bangkok residents get?

  - More public space for activities outside home

  - More public spaces in all district clusters covering all corners of Bangkok

  - More public spaces to meet, exchange, do activities with friends and new people in the neighbourhood

 

Details
BMA runs 39 main parks [1] however, only some have Happy Centers or sport centers.

Therefore, the BMA plans to consider the size, space and suitability of the parks currently without Happy Center and then proceed to add more Happy Centers in appropriate parks. This does not only include constructing buildings, but also creating activities in which everyone can participate outside their homes. The type of activities, the use of space and the construction of buildings are based on the suitability of each park and must respond to the local residents’ behaviors.