นโยบาย chevron_right

เซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกุญแจ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - การบริหารจัดการน้ำในระดับเส้นเลือดฝอยหรือรายพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชื่อมต่อกับโครงการขนาดใหญ่ที่เปิดใช้แล้วหรืออยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

  - ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำรอระบายในช่วงฤดูฝนลดน้อยลงในกิจวัตรประจำวัน (อยู่อาศัย การเดินทาง)

 

รายละเอียด

การบริหารจัดการน้ำอาศัยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องหลายประเภท อาทิ เครื่องสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ หรือสถานีสูบน้ำ หลายแห่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี จึงมีประสิทธิภาพต่ำลงจากอายุการใช้งานที่มีเวลานาน ประกอบกับหลายจุดยังพึ่งพาการสั่งการ การเปิด-ปิด ด้วยเจ้าหน้าที่ตามสายงานบังคับบัญชาทำให้เกิดปัญหาการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ไม่พร้อมปฏิบัติงาน การเข้าถึงพื้นที่ล่าช้า หรือสถานะอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำไม่พร้อมทำงาน (เจ้าหน้าที่ไม่อยู่หน้างาน ระบบไฟฟ้าดับ/ขัดข้อง น้ำมันเครื่องสูบน้ำหมด กุญแจหาย)

การบริหารจัดการดีที่และมีประสิทธิภาพควรที่จะลดอัตราความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน (Human Error) สามารถแก้ไขได้ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแทนการใช้แรงคน 

ปัจจุบัน กทม.ได้ใช้เทคโนโลยี ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำทั้งระบบคลอง และถนนสายสำคัญ มีการรวบรวมข้อมูลและการแสดงผลข้อมูลที่ทันสมัยแล้ว อย่างไรก็ตามยังคงใช้วิทยุสื่อสาร และการรับคำสั่งตามสายบังคับบัญชาหรือการบริหาร 

ดังนั้น กทม.จะเริ่มติดตั้งระบบควบคุม SCADA เพื่อส่งคำสั่งเปิด-ปิดเครื่องสูบน้ำผ่านการบูรณาการข้อมูลและประเมินจากเซนเซอร์ระดับน้ำที่ติดตั้งอยู่เดิม เพื่อลดการพึ่งพาการสั่งการจากคน โดยจะทยอยเปลี่ยนและริเริ่มในสถานีสูบน้ำทั้ง 191 สถานี และบ่อสูบน้ำทั้ง 306 แห่งก่อน 

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

With the pumping sensor, no need to request the key


What will Bangkok residents get?

  -  Water management at the capillary level or by area is more efficient. It will be connected to large projects that are open or under construction.

  - People are affected by the flooding problem. The amount of water waiting to be drained during the rainy season will be reduced in daily activities (living, traveling).

 

Details

Water management relies on various related equipment such as pumps, wells, or pumping stations. Many of them have a service life of more than 10 years, so their efficiency is reduced by their long service life. In addition, many points still rely on commands for opening and closing by officers in the line of command. This structure results in communication problems, staff not being alert, delayed access to the area, or pumping equipment unprepared. (These could be caused by certain incidents, for example, staff not in position, power shortage / power failure, fuel shortage, and key loss). 

Effective management should reduce the error rate of the operators (human Error) and be able to solve problems by applying technology instead of using human labor.

 

Now, the BMA is making use of technology and has installed sensors to monitor the water level in the canal systems and major roads. Data is being collected and presented in a modern manner. However, staff are still communicating with the radio and waiting for the orders from their superiors or management level.

Therefore, BMA will start installing the SCADA control system to submit the open – close command to the pumps by integrating the data and assessing the data from the existing water sensors to minimize the use of human. The replacement will gradually progress with all 191 water pumping stations and 306 pumping wells.

สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
Building Transportation Hubs for Convenient Interchange
โครงสร้างดี เดินทางดี
เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
Development of suitable infrastructure for hawker zones
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)
Find areas of the private sector or government sector that can be converted into a hawker center
เศรษฐกิจดี โครงสร้างดี
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง
Improving infrastructure to further develop the city
โครงสร้างดี
วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง
Formulating the New City Concept in the Suburban Areas
โครงสร้างดี