นโยบาย chevron_right

ทบทวนแผนการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพการแก้ปัญหาน้ำท่วม

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - การใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจน กทม.มุ่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ

 

รายละเอียด

ปัจจุบัน กทม.มีการลงทุนก่อสร้างและเปิดใช้งานอุโมงค์ยักษ์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง3.5-5 เมตร) แล้ว จำนวนหลายโครงการ และล่าสุดเมื่อมกราคมปี 2565 ที่ผ่านมาพึ่งมีการอนุมัติโครงการเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรี เช่น โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี วงเงิน 6,000 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ วงเงิน 1,700 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จากสถิติพบว่าในช่วงตลอด 13 ปี กทม.ลงทุนงบประมาณด้านการป้องกันน้ำท่วมและระบบบริหารจัดการน้ำเป็นจำนวนเงินสูงกว่า 7 หมื่นล้าน (งบประมาณสำนักระบายน้ำระหว่างปี 2552-2564 เป็นจำนวน 6.8 หมื่นล้าน) 

กทม. และสำนักการระบายน้ำ ต้องมีการประเมินประสิทธิภาพตลอดจนความคุ้มค่าของโครงการอุโมงค์ระบายน้ำที่ดำเนินการอยู่เดิม และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนทบทวนการออกแบบและผลักดันโครงการในอนาคตถึงความเหมาะสมและความสามารถที่จะรับมือเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ ของกทม.

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)
 

Review of giant tunnel construction plan, its investment value and efficiency in flood 

 

What will Bangkok residents get?

  - More efficient use of the budget from taxpayers’ money and BMA’s sustainable and systematic solution of flood and water waiting for drainage

 

Details

BMA has invested in the construction of and opened many giant tunnels (with the diameter of  3.5 to 5 meters). Most recently in January 2022, additional projects have been approved by the Cabinet, such as the construction of a drainage tunnel for Phraya Rajamontri canal (from Phasi Charoen canal to Sanam Chai canal) with a budget of THB 6 billion and the construction of an extension of the drainage tunnel under Bang Sue canal (from Ratchadaphisek Road to Lat Phrao canal) with a budget of THB 1.7 billion.

However, statistics show that over the past 13 years BMA has also invested more than THB 70 in flood prevention and water management systems (the budget of BMA’s Drainage and Sewerage Office from 2009 to 2021 totals THB 68 billion).

BMA and Drainage and Sewerage Office needs to conduct efficiency and cost-effectiveness assessments of both existing and under-construction drainage tunnels, as well as to review and develop future projects their suitability and capability in handling flood incidents in different areas of Bangkok.

สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
Building Transportation Hubs for Convenient Interchange
โครงสร้างดี เดินทางดี
เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
Development of suitable infrastructure for hawker zones
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)
Find areas of the private sector or government sector that can be converted into a hawker center
เศรษฐกิจดี โครงสร้างดี
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง
Improving infrastructure to further develop the city
โครงสร้างดี
วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง
Formulating the New City Concept in the Suburban Areas
โครงสร้างดี