นโยบาย chevron_right

แจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าแม่นยำ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ลดผลกระทบจากเหตุการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วมขังเป็นอุปสรรคการเดินทาง ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและกิจวัตรของประชาชน ให้ประชาชนสามารถวางแผนเตรียมการและหลีกเลี่ยงได้

 

รายละเอียด

ปัจจุบันการได้รับข่าวสารหรือการแจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้า หรือพื้นที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายของประชาชนในกทม. มีอยู่อย่างจำกัด อาทิ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ กลุ่มไลน์ของเจ้าหน้าที่กทม. ภายใต้ศูนย์เฝ้าระวังและแก้ไขน้ำท่วม และแอพพลิเคชั่นของกทม. เองที่มีผู้ใช้งานและดาวน์โหลดจำนวนจำกัด นอกจากนี้ยังมีการรับฟังข่าวสารวิทยุจากหน่วยงานที่เกี่ยวของกับการเดินทาง อาทิ จส.100

ดังนั้น กทม.จะพัฒนาช่องทางแจ้งเตือนฝนให้กับประชาชน ผ่านช่องทางการสื่อสาร อาทิ การแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นด้วย เช่น APP BKK CONNECT ที่มีอยู่เดิมของกทม. นอกจากนี้จะทำงานร่วมกับเครือข่ายช่องทางการสื่อสาร อาทิ สถานีข่าวโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หรือแม้กระทั้งช่องวิทยุของกรุงเทพมหานครเอง ที่สำนักประชาสัมพันธ์ดูแล (ต้องดำเนินการเปลี่ยนช่องสัญญาณจากระบบ AM เป็น FM) การแสดงผลผ่านป้ายจราจรอัจฉริยะ โดยข้อมูลที่ส่งออกให้ประชาชนรับรู้จะเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่บริหารจัดการจากศูนย์สั่งการ ที่มีผู้ว่าฯกทม. ผู้บริหารและผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำ เป็นผู้บริหารจัดการพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตลอด 24 ชม.

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Accurate rain alerts

 

What will Bangkok residents get?

  - Lessening of impacts from heavy rain and undrained flood water, an obstacle for people's travel and routines, in order to enable people to better plan and prepare

 

Details

Communication channels for Bangkok residents’ news or alerts on rains and areas with undrained rainwater are currently limited to online media such as website, Facebook, Twitter and LINE group of BMA’s Bangkok Metropolitan Flood Control Center officials as well as BMA application with a limited number of users and downloads, as well as travel-related agencies  like Jor Sor 100 radio station.

 

The BMA plans to further develop rain alert system for the public through communication channels such as notifications in BMA’s existing BKK CONNECT application. In addition, it will work with a network of communication channels such as television news stations, radio stations including the one run by BMA’s Public Relations Department (after the change from AM to FM system) and displays on smart traffic signs. This will be real-time information managed by BMA’s Command Center, with Bangkok Governor, BMA executives and Director of Drainage and Sewerage Department as managers, with staff members on duty 24 hours a day.

สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
Building Transportation Hubs for Convenient Interchange
โครงสร้างดี เดินทางดี
เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
Development of suitable infrastructure for hawker zones
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)
Find areas of the private sector or government sector that can be converted into a hawker center
เศรษฐกิจดี โครงสร้างดี
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง
Improving infrastructure to further develop the city
โครงสร้างดี
วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง
Formulating the New City Concept in the Suburban Areas
โครงสร้างดี