นโยบาย chevron_right

สนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพฯ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ได้โอกาสในการเข้าถึงแหล่งงานที่มีรายได้สูงมีศักยภาพในการเติบโตในบริษัทระดับโลก

 

รายละเอียด

ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการค้าการลงทุนในหลายมิติ เช่น การสนับสนุนการตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center : IBC) เพื่อให้บริการด้านบริหาร ให้บริการด้านเทคนิค ให้บริการสนับสนุน หรือให้บริการด้านการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือ หรือการสนับสนุนจาก BOI ในการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ปัจจุบันกิจการเหล่านี้ส่วนหนึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งในเชิงภาษีและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เช่น การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลง [1] การยกเว้นอากรนำเข้าสำหรับเครื่องจักร อนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุ้นบริษัทได้ 100% ฯลฯ [2]

ดังนั้นเพื่อร่วมสนับสนุนให้บริษัทขนาดใหญ่เข้ามาทำธุรกิจในกรุงเทพฯ มากยิ่งขึ้น (ส่งเสริมควบคู่กับมาตรฐานการของรัฐ) สร้างงานสร้างอาชีพใหม่ ๆ สร้างเม็ดเงินให้ไหลเวียนในกรุงเทพฯ มากยิ่งขึ้น กทม. จะช่วยสนับสนุนและสร้างแรงดึงดูดเพิ่มเติม ดังนี้

  - ด้านบุคลากร: ผสานความร่วมมือกับองค์กรอุดมศึกษาในกรุงเทพฯ ในการจัดหาบุคลากรที่สมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ทักษะด้านการเงินและการบัญชี

  - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับชาวต่างชาติในย่านที่มี IBC ตั้งอยู่ เช่น ป้ายบอกทางและสิ่งอำนวยความสะดวก 3 ภาษา เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของชาวต่างชาติ

  - ด้านเทคโนโลยี: ร่วมมือกับบริษัทเอกชนและผู้ให้บริการโทรคมนาคมในการยกระดับขีดความสามารถของระบบอินเตอร์เน็ตในย่านที่มีมีความต้องการให้สามารถสอดรับการรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เช่น ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับเทคโนโลยี 5G

  - ด้านการบริการและการติดต่อราชการ: มอบหมายให้ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนกรุงเทพมหานครเป็นตัวแทนในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทเหล่านี้ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐโดยเฉพาะธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ กทม. เช่น บริการช่วยเตรียมและตรวจสอบเอกเอกสาร บริการช่วยจองคิวและเข้ารับการบริการ และจัดหาข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ กทม. ให้กับผู้ประกอบการ

  - ด้านการโปรโมทและสร้างการรับรู้: ร่วมมือกับสถานทูตและหอการต่างประเทศเพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ของเมืองให้กับบริษัทต่างชาติได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของสิทธิประโยชน์ข้อดีของกรุงเทพฯ เมื่อเทียบกับเมืองอื่น (ค่าครองชีพที่ต่ำกว่า สิทธิประโยชน์ที่มากกว่า) พร้อมทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัทต่างชาติจะสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจได้อย่างราบรื่นภายใต้การดูแลของ กทม.

 

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว
Increase bus service in main and minor lines at single and cheap fares
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางดี
อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ
Technology Volunteer, a technology assistant for Bangkok people
เศรษฐกิจดี บริหารจัดการดี
ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน digital experience economy
Story creation for the city through digital experience economy
เศรษฐกิจดี
ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
Enable hawker stallholders to have career stability
เศรษฐกิจดี
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้า
Inclusion of Street Vendors, the Public Sector, and the Private Sector in the Area in Managing Street Vendors Areas
เศรษฐกิจดี