นโยบาย chevron_right

เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  1. ได้โครงการการพัฒนาชุมชนที่ขนาดใหญ่ขึ้นสร้างการพัฒนาชุมชนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

รายละเอียด

ปัจจุบันหากอ้างอิงจากระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนกำหนดให้มีค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนที่ 5,000 7,500 และ 10,000 ต่อเดือน[1]ขึ้นกับขนาดของชุมชน ซึ่งการให้เงินสนับสนุนในลักษณะนี้ในบางครั้งพบปัญหาเกี่ยวกับประมาณเงินต่อเดือนที่ต่ำส่งผลให้ไม่สามารถเขียนโครงการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนได้ ในบางครั้งต้องเป็นเพียงโครงการแจกอาหารให้กับชุมชนเท่านั้น

ดังนั้นเพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจให้กับชุมชนในการพัฒนาโครงการในขนาดที่ใหญ่ขึ้น กทม. จะปรับรูปแบบการให้เงินจากรายเดือนเป็นรายปีพร้อมกับเพิ่มเงินสนับสนุนโดยแต่ละชุมชนจะสามารถเขียนโครงการเพื่อรับเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนที่ 100,000 150,000 และ 200,000 ต่อปีขึ้นกับขนาดของชุมชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
Building Transportation Hubs for Convenient Interchange
โครงสร้างดี เดินทางดี
เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
Development of suitable infrastructure for hawker zones
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)
Find areas of the private sector or government sector that can be converted into a hawker center
เศรษฐกิจดี โครงสร้างดี
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง
Improving infrastructure to further develop the city
โครงสร้างดี
วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง
Formulating the New City Concept in the Suburban Areas
โครงสร้างดี