นโยบาย chevron_right

ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

- ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้ง่ายขึ้น

 

รายละเอียด

เนื่องด้วยปัจจุบันปัญหาเศรษฐกิจทวีความรุนแรงขึ้น กล่าวคือประชาชนมีค่าครองชีพที่สูงขึ้นในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีรายได้เท่าเดิม ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้ลดลงตามไปด้วย 

กทม.ในฐานะผู้ซื้อรายใหญ่จะต้องหันมามุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งภายในกรุงเทพฯ มีวิสาหกิจชุมชนอยู่ 226 ราย [1] ที่ กทม.สามารถสนับสนุนได้ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

 

ดังนั้น กทม.จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะผู้ประกอบการในชุมชนสามารถเข้าถึงรายได้จากการจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.และภาครัฐ (สามารถอาศัยข้อได้เปรียบจากการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตาม กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน ฉบับที่ 2) ผ่านกระบวนการดังนี้ (ลักษณะ incubator program)

  1. ให้ความรู้ - สำนักงานเขตลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำการลงทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับ สสว. และสมัครใช้งานระบบ e-GP (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) ตั้งแต่การสมัคร การนำเสนอราคา การจัดทำสัญญา การส่งมอบงาน และการรับเงิน โดยในพื้นที่ชุมชน สำนักงานเขตสามารถดำเนินการให้ความรู้กับ อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานการใช้ระบบ e-GP แทนผู้ประกอบการในชุมชนที่ยังขาดความคุ้นเคยกับระบบ

  2. ให้ข้อมูล - ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง หาก กทม.และเขตพบว่ามีผู้ประกอบการในพื้นที่มีขีดความสามารถที่จะดำเนินการได้ กทม.จะแจ้งผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้นำเสนอสินค้าเพื่อเข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นการป้องกันการเสียโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่

  3. ให้โอกาส – พิจารณาและสนับสนุนให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง กับสินค้าและบริการที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดทำขึ้น (ตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2, หมวด 2 พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ [2] ) อย่างไรก็ดีราคาที่จะซื้อจัดจ้างจะต้องสมเหตุสมผลและไม่สูงกว่าราคาตลาด

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว
Increase bus service in main and minor lines at single and cheap fares
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางดี
อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ
Technology Volunteer, a technology assistant for Bangkok people
เศรษฐกิจดี บริหารจัดการดี
ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน digital experience economy
Story creation for the city through digital experience economy
เศรษฐกิจดี
ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
Enable hawker stallholders to have career stability
เศรษฐกิจดี
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้า
Inclusion of Street Vendors, the Public Sector, and the Private Sector in the Area in Managing Street Vendors Areas
เศรษฐกิจดี