นโยบาย chevron_right

ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  1. ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงไม่มีทิ้งใครไว้ข้างหลัง

  2. ทะเบียนสถิติชุมชนทั่วกรุง

 

รายละเอียด

ปัจจุบันยังมีชุมชนอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับ กทม. ได้เนื่องจากติดปัญหาในบางมิติ เช่น จำนวนบ้านที่มีประชาชนอยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยหลัง หรือการต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้จัดตั้งเป็นชุมชนได้ [1] ส่งผลให้ชุมชนหลายชุมชนอยู่นอกระบบการดูแลของ กทม. ไม่ได้รับการสนับสนุนการดูแลโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต

ดังนั้น กทม. จะปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชนที่อยู่นอกเกณฑ์ชุมชนของ กทม. ในปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการจัดสวัสดิการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานให้กับชุมชนดังกล่าวได้แก่ การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (หากไม่ได้ตามเกณฑ์ กทม. จะช่วยสนับสนุนและให้คำแนะนำเพื่อให้จัดตั้งได้) โครงสร้างพื้นฐานน้ำ ไฟฟ้า ถนน และการช่วยเหลืออื่น ๆ ในสภาวะภัยพิบัติ ให้ประชาชน สร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐานที่เหมาะสมให้กับประชาชนทุกคนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
Building Transportation Hubs for Convenient Interchange
โครงสร้างดี เดินทางดี
เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
Development of suitable infrastructure for hawker zones
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)
Find areas of the private sector or government sector that can be converted into a hawker center
เศรษฐกิจดี โครงสร้างดี
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง
Improving infrastructure to further develop the city
โครงสร้างดี
วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง
Formulating the New City Concept in the Suburban Areas
โครงสร้างดี