นโยบาย chevron_right

ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม.

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - คนพิการมีงานทำและมีรายได้อย่างมีศักดิ์ศรี

  - ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจและการอยู่รวมกันท่ามกลางความหลากหลายของกลุ่มคน

 

รายละเอียด

กฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทํางาน และจํานวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 โดยต้องรับคนพิการเข้าทำงาน 1 ต่อ 100 ของจำนวนผู้ปฏิบัติงาน [1] ปี 2563 กทม.มีการจ้างงานคนพิการเข้าทำงานแล้ว 100 คน [] แต่ยังไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กทม. รวมแล้วประมาณ 80,000 คน กทม.จะต้องจ้างงานคนพิการเข้าทำงานอย่างน้อยอีกกว่า 700 ตำแหน่ง จึงจะปฏิบัติตามกฎหมาย

ดังนั้น กทม.จะส่งเสริมการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกัน โดนจ้างให้เต็มอัตราหรือจ้างให้มากที่สุด ในตำแหน่งต่าง ๆ อย่างไม่มีการกีดกัน

 

อัพเดตล่าสุดวันที่ 25 เมษายน 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ คลิก