นโยบาย chevron_right

ผู้ว่าฯ สัญจรประจำเขต

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ปัญหาและแผนงานแต่ละเขตได้รับการส่งต่อสู่ผู้ว่าฯ กทม. โดยตรง

  - ผู้ว่าฯ กทม. ได้ใกล้ชิดกับประชาชนและข้าราชการกทม.

 

รายละเอียด

ผู้ว่าฯ สัญจรประจำเขตมีจุดประสงค์เพื่อเวียนไปรับฟังปัญหาและร่วมประชุมกับแต่ละสำนักงานเขต รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนให้ครบทั้ง 50 เขต 

ดังนั้น ผู้ว่าฯ กทม. จะสัญจรไปประชุมกับสำนักงานเขตอย่างน้อย 50 เขตภายใน 1 ปี และเดินสัญจรพื้นที่ในเขตนั้น ๆ เพื่อรับฟังปัญหาหรือข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ว่าฯ เข้าถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และเป็นการกระจายอำนาจจากภาครัฐสู่ท้องถิ่น

 

หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (คลิก)

 

Rotation of BMA governor

 

What will Bangkok residents get?

  - Problems and action plans from each district will be delivered directly to BMA governor. 

  - BMA governor is able to work closely to residents and BMA officials. 

 

Details

The rotation of BMA governor aims to hear public problems and attend each BMA agency meeting, including on-ground survey for hearing in every district. 

Therefore, BMA governor will rotate to attend BMA agency meetings at least 50 districts in one-year period. Additionally, governor will survey the surrounding area to hear from Bangkok citizens in order to truly reach the public needs and decentralize BMA power to the local.