นโยบาย

นโยบายของชัชชาติ คัดสรรกลั่นกรองจากปัญหาจริงของชาวเมืองกรุง ผ่านอาสาสมัครและการเข้าพื้นที่พบกับคนที่อยู่อาศัยทั่วกรุงเทพฯ อยู่บนรากฐานของข้อมูลสถิติที่เป็นวิทยาศาสตร์ คิดสร้างสรรค์ร่วมกับนักวิชาการชั้นแนวหน้าจากหลายสถาบันการศึกษา และพร้อมที่จะลงมือดำเนินการได้ทันทีด้วยฝีมือของผู้บริหารคุณภาพ
search
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
216 นโยบาย
กรุงเทพฯ ต้องสว่าง
Brightly-lit Bangkok
ปลอดภัยดี
กรุงเทพฯ พื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์)
Bangkok, the venue for live music and performance (street shows)
สร้างสรรค์ดี
เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว
Increase bus service in main and minor lines at single and cheap fares
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางดี
พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map)
Developing BKK Risk Map, a digital database on risky locations in Bangkok
ปลอดภัยดี
ทบทวน BRT เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการ
Review of BRT for project continuation
เดินทางดี
ท่าเรือเข้าสะดวก ออกสบาย เชื่อมต่อปลอดภัย
Easily accessible piers with safe connection
เดินทางดี
พิจารณาเดินเรือ เพิ่มตัวเลือกเชื่อมต่อการเดินทาง
Adding Water Transportation Options for Better Connection
เดินทางดี
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด
Green Line Skytrain, which is Beneficial to People
เดินทางดี
หน่วยงาน กทม.เข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศ
BMA agencies understand and embrace gender equality and diversity.
ปลอดภัยดี
จัดทีม 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM2.5
Setting up a team of ‘Dust Detective’ probing the cause of PM2.5
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน
Actively investigating air quality in factories
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษ
Legal actions against polluters
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้า
Supporting the electric car ecosystem
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี เดินทางดี
สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
Building Transportation Hubs for Convenient Interchange
โครงสร้างดี เดินทางดี
นำร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย
Pilot LGBTQI+ Clinic
สุขภาพดี
ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้าย
Safe, well-lit bus stops with information on bus routes
ปลอดภัยดี เดินทางดี
จัดตั้ง Command Center บริหารจราจรร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Setting up Traffic Management Command Center for traffic police and other related parties
เดินทางดี
ให้การศึกษา พัฒนานักเรียนสู่พลเมืองโลก
Development of BMA schoolchildren towards global citizens
เรียนดี
บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพื่อบริหารจัดการจราจรทั้งโครงข่ายและกวดขันวินัยจราจร
Installing smart traffic management system for holistic management and active traffic law enforcement
เดินทางดี
พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.
Developing tracking system for applications with the BMA
บริหารจัดการดี
เทศกิจผู้ช่วยจราจร
Municipal police officers as traffic assistants
เดินทางดี
ลดรถ ลดติด ด้วยจอดแล้วจร
Lower the number of cars, lower the traffic with Park & Ride
เดินทางดี
เสริมศักยภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หาความเป็นไปได้เพิ่มสะพานใหม่
Potential enhancement of Chao Phraya River bridges and feasibility study of a new one
เดินทางดี
รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด
Stalling! Stuck in Traffic! Reduce the Stalling! Reduce the Traffic!
เดินทางดี
ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในโครงการของ กทม.
Assessing the efficiency and worthiness of BMA projects
บริหารจัดการดี
กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม.
Walkable Bangkok: improving quality of 1,000 km of pavement
เดินทางดี
ถนน ซอย มีทางเดิน-ปั่นสะดวก เชื่อมขนส่งสบาย ลดการใช้รถ
Walkways and bicycle paths on roads and alleys, connecting with public transportation and reducing car use
เดินทางดี
เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ
Canalside walks, safe bicycle rides, quality canalside walkways
เดินทางดี
อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ
Technology Volunteer, a technology assistant for Bangkok people
เศรษฐกิจดี บริหารจัดการดี
ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน digital experience economy
Story creation for the city through digital experience economy
เศรษฐกิจดี
สร้างซ่อมดี เพื่อทางเท้าคุณภาพและคงทน
Build and repair the sidewalks for quality and durability
เดินทางดี
ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง 1,000 จุด
Increasing dust monitoring and warning systems in 1,000 locations in Bangkok districts
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
ทางตัดผ่านใหม่ต้องเรียบเสมอทางเท้า
New crossings at the same level as sidewalks
เดินทางดี
ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zone
Reduce personal vehicle use during rush hours with the Low Emission Zone.
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี เดินทางดี
นำร่อง covered walkway หลังคาทางเดินกันเปียกกันร้อนในจุดเชื่อมต่อ
Pilot project of covered walkways: Rain and heat protection walkways at connecting points
เดินทางดี
ดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯ
Creating identities and boosting the economy of Bangkok’s 50 districts
สร้างสรรค์ดี เศรษฐกิจดี
ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอ
Detecting black exhaust smoke at source
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
Enable hawker stallholders to have career stability
เศรษฐกิจดี
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้า
Inclusion of Street Vendors, the Public Sector, and the Private Sector in the Area in Managing Street Vendors Areas
เศรษฐกิจดี
ทำฐานข้อมูลผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการ
Registering street vendors
เศรษฐกิจดี บริหารจัดการดี
เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
Development of suitable infrastructure for hawker zones
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)
Find areas of the private sector or government sector that can be converted into a hawker center
เศรษฐกิจดี โครงสร้างดี
ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน ผอ.เขต และผู้ว่าฯ กทม.
Public participation in the assessment of District Directors and the BMA Governor
บริหารจัดการดี
สร้างการสื่อสารสองทางระหว่าง กทม.และประชาชนผ่านสภาคนเมืองประจำเขต
Establish a two-way communication between BMA and the public through the city council in each district.
บริหารจัดการดี
พัฒนาแพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย
Developing platforms for public opinions on policies
บริหารจัดการดี
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)
Participatory Budgeting
บริหารจัดการดี
สภาเมืองคนรุ่นใหม่
New Generation Council
บริหารจัดการดี
พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพื้นที่เปิด ด้วยเครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ปิด
Development of dust-free area (BKK Clean Air Area) with trees for open spaces and with air purifiers for enclosed ones
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง
Planting a million trees, creating a green wall to filter dust across the city
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
พยากรณ์ แจ้งเตือน ป้องกันฝุ่น PM2.5
Forecast, warning and prevention of PM 2.5
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
เปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open Bangkok)
Reveal high-potential data of Bangkok (Open Bangkok)
บริหารจัดการดี
พัฒนาแบบจำลองเสมือนกรุงเทพฯ (Digital Twin) เพื่อใช้วางแผนและแก้ปัญหาเมือง
Development of virtual Bangkok model (Digital Twin) for planning development and solving city problems
บริหารจัดการดี
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของ กทม.และกรุงเทพธนาคม
Disclosing procurement data of BMA and Krung Thep Thanakom
บริหารจัดการดี
วิเคราะห์ข้อมูลเมือง ต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหา
Analyze city data to solve problems
บริหารจัดการดี
เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน กทม.
BMA’s comparison of procurement costs
บริหารจัดการดี
ลดเสี่ยงโกงผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชาชน
Reduce the risk of fraudulent activities through partnerships with public networks
บริหารจัดการดี
รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม.ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์
Problem Reporting by People and Problem Solution by BMA via Traffy Fondue Platform
บริหารจัดการดี
ย้ายระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนขึ้นสู่ระบบออนไลน์
Migrating the Government's System related to Public Services to the Online System
บริหารจัดการดี
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง
Improving infrastructure to further develop the city
โครงสร้างดี
วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง
Formulating the New City Concept in the Suburban Areas
โครงสร้างดี
ปรับปรุงข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ทันสมัย
Revising city planning and building regulations to meet current demands
โครงสร้างดี
ส่งเสริมแนวคิดการจัดรูปที่ดินในบริเวณที่เหมาะสม
Promote land reform in the right area.
โครงสร้างดี
เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่ม
Free education, free uniform, no additional charges
เรียนดี
โรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวัน
BMA schools as quality nutrition sources for the youth’s breakfast and lunch
เรียนดี
After School Program เรียน เล่น หลังเลิกเรียน
After School Program: study and play after school
เรียนดี
เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน
Open schools on holidays as activity and learning spaces for students and community members
สร้างสรรค์ดี เรียนดี
ยกระดับห้องแล็บคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอ
Improving and Modernizing Computer Labs in every School
เรียนดี
พัฒนาฟรี Wi-Fi ทุกโรงเรียน รองรับการสอนผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และการสืบค้นข้อมูล
Free Wi-Fi in all schools to support online learning and information retrieval
เรียนดี
ร่วมกับเอกชนในการจัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียนใช้ โดยเฉพาะในช่วงการ study from home
Work with the private sector to provide tablets for students, especially during the study-from-home phase.
เรียนดี
คืนครูให้นักเรียน ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยี
Returning teachers to students, lightening documentation load with technology
เรียนดี
เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสม
Improve teachers’ welfare
เรียนดี
เพิ่มครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยครู สำหรับวิชาเฉพาะทาง เช่น ภาษา เทคโนโลยี
Skilled teachers as assistants in specialized subjects such as languages and technology
เรียนดี
ปรับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับการสอน ลดภาระการทำเอกสาร
Adjustment of criteria for promotion of academic standing in correspondence with teaching and reduction of paperwork burden
เรียนดี
Digital Talent ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีให้กับคุณครู
Digital Talent: Technological assistance for teachers
เรียนดี
ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว
Application for CCTV Footage – Fast and Convenient
ปลอดภัยดี บริหารจัดการดี
ยกระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุเชิงรุก
Improving CCTVs for Active Crime and Accident Prevention
ปลอดภัยดี
กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณา
Digital billboards’ brightness standard configuration
ปลอดภัยดี สุขภาพดี
ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
Use of crime data to designate danger areas, creating safe environments
ปลอดภัยดี
พัฒนาบัญชีอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินระดับย่าน
Development of Equipment Account for Emergency Response at District Level
ปลอดภัยดี
เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น
Increase the number of fire hydrants, especially in highly populated areas
ปลอดภัยดี
จัดหายานพาหนะเพื่อดับเพลิงในที่คับแคบ
Fire trucks for confined areas
ปลอดภัยดี
พัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานสาธารณภัย
Development of training course for disaster workers
ปลอดภัยดี
พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลแบบก่อสร้างและแปลนอาคารสนับสนุนการเผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพ
Development of digital database of construction drawings and building plans to support efficient incident response
ปลอดภัยดี
ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
Proactive inspection of old and public buildings to meet safety standards
โครงสร้างดี
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชิงรุก
Healing victims and proactive operational officers
ปลอดภัยดี
ซ้อมการเผชิญเหตุให้ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่
Comprehensive incident response drills for both residents and officers
ปลอดภัยดี
ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจร
Use of CCTV to enforce drivers’ discipline
ปลอดภัยดี เดินทางดี
ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั้งกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
Investigating and improving crosswalks across Bangkok to meet safety standards
ปลอดภัยดี เดินทางดี
ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด
Conscience cultivation, order promotion and strict regulation of traffic discipline
ปลอดภัยดี เดินทางดี
ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ในย่านชุมชนและถนนสายรอง
ปลอดภัยดี เดินทางดี
พนักงาน กทม.ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก
BMA’s Staff– Proactive Safety Inspection
ปลอดภัยดี เดินทางดี
กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
Designation of agency responsible for dependable and safe infrastructures
ปลอดภัยดี เดินทางดี
รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อม
Campaign for civil rights and discipline with regards to traffic, cleanliness, corruption, and the environment.
ปลอดภัยดี สิ่งแวดล้อมดี บริหารจัดการดี +1
พัฒนาโรงเรียน 3 ภาษา สอนผ่านหลักสูตรไทย ต่างประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน
Trilingual Schools with Thai and International Curriculums, and Technology for Work
เรียนดี
สร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน โครงการพี่สอนน้องนอกเวลาเรียน
Create a network with the private sector for the After-School Tutoring Program
เรียนดี
โรงเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย open data
High-efficiency BMA schools with open data
เรียนดี
พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยแนวคิด 'โรงเรียนแห่งการเรียนรู้' (Learning School)
Development of school teaching and learning with 'Learning School' concept
เรียนดี
พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน
Establishing daycare centers for infants-children near communities and work places
เรียนดี
ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ
Clear, clean and tidy existing sidewalks
เดินทางดี
ส่งเสริมหลักสูตร คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น สำหรับเด็กช่วง 0-8 ปี
Promote a learning development curriculum that focuses on the development of thinking, doing, and learning skills for children, especially for 0-8 year-olds.
เรียนดี
จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต
Recruiting professional arborists to take care of the trees
สิ่งแวดล้อมดี เดินทางดี
พัฒนาห้องสมุดและห้องการเรียนรู้เคลื่อนที่
Developing libraries and mobile learning units
เรียนดี
สายสื่อสารลงดินไม่ซ้ำซ้อน สะท้อนต้นทุน ไม่กระทบประชาชน
ทางเท้า / เศรษฐกิจ
เดินทางดี
จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนส่ง
Safe bicycle parking at every point of transit
สิ่งแวดล้อมดี เดินทางดี
แจ้งปัญหาวินฯ ผ่านแพลตฟอร์มฟองดูว์
Problem reports through Fondue tool
เดินทางดี
โปร่งใส ไม่ส่วย
Be Transparent. Say No to Bribery.
บริหารจัดการดี
สวน 15 นาที ทั่วกรุง
15 Minute Pocket Parks throughout the City
สิ่งแวดล้อมดี
สนับสนุนการแปลงที่ของประชาชนและเอกชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว
Support the conversion of public and private space into green space.
สิ่งแวดล้อมดี
เพิ่มเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงสวนและพื้นที่สาธารณะ
Increase opening times, facilities, and access to parks and public spaces
ปลอดภัยดี สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
จัดทำงบประมาณแบบเริ่มจากศูนย์ (zero-based budgeting)
Zero-based budgeting
บริหารจัดการดี
พิจารณาให้นำสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังกาย ในสวน กทม.ได้
Consider allowing pets to exercise in Bangkok City Parks.
สิ่งแวดล้อมดี
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ
Efficiency enhancement in revenue collection for Bangkok residents’ benefit
บริหารจัดการดี
พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่
Development of 1,034 sports grounds in cooperation with people and private sectors in the area
สุขภาพดี
ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน
Maintenance of community libraries and Book Houses, making them modern and usable.
สร้างสรรค์ดี เรียนดี
12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ
12 festivals across Bangkok throughout the year
สร้างสรรค์ดี เศรษฐกิจดี
ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
Enhance sports centers, Happiness Centers for All Ages, and youth centers to meet public needs.
สร้างสรรค์ดี สุขภาพดี
กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัยโควิด
Bangkok is confident that it’s COVID-safe
เศรษฐกิจดี สุขภาพดี
ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่
E-Library: Read e-Books from anywhere
สร้างสรรค์ดี เรียนดี
เพิ่มฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space
Increase the function of libraries by using them as co-working spaces
สร้างสรรค์ดี เรียนดี
จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กทม. (กรอ. กทม.)
Appointing Joint Public and Private Sector Consultative Committee (JPPSCC) to seek solutions for economic problems in Bangkok
เศรษฐกิจดี
ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน
Development of New Skills to Meet Market Demand
เศรษฐกิจดี เรียนดี
ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผ่านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกรุงเทพฯ
Opportunity expansion for entrepreneurs through Bangkok economic networking
เศรษฐกิจดี
ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต
Community Market, District Market
เศรษฐกิจดี
จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่ศิลปะ
Organizing open-air art exhibition, turning every corner of the city into an art scene
สร้างสรรค์ดี
เปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์
Turning the BMA Bangkok City Hall and Lan Khon Mueang Town Square into Bangkok City Museum and Creative Space
สร้างสรรค์ดี
แพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ
The platform that collects creative space in Bangkok
สร้างสรรค์ดี
วิชาศิลปะนอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ ผ่านแนวร่วมศิลปินทั่วกรุง
Art classes outside the classroom to promote ideas and creativity through a coalition of artists across the city.
สร้างสรรค์ดี เรียนดี
ขยายโอกาส ขยายช่องทาง ให้กับสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB: Made in Bangkok)
Expanding opportunities and channels for Made in Bangkok (MIB) products
สร้างสรรค์ดี เศรษฐกิจดี
พื้นที่สาธารณะเอนกประสงค์ทั่วกรุง
Multifunctional Public Spaces throughout the City
สร้างสรรค์ดี
ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)
Senior’s Clubs for better physical and mental health (Active Aging)
สร้างสรรค์ดี สุขภาพดี
คลังปัญญาผู้สูงอายุ
Older people's wisdom
เศรษฐกิจดี
สายด่วน 1555 รองรับการใช้งานภาษามือ
บริหารจัดการดี
ขยายขีดความสามารถของโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. ให้สามารถดูแลและฝึกทักษะคนพิการได้
Competency enhancement of BMA schools and vocational training centers for care and skill- training of people with disabilities
เรียนดี
จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต
Community and district sports events
สร้างสรรค์ดี สุขภาพดี
ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิต
Lifetime registration of pets
สิ่งแวดล้อมดี
จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ
Regulation of stray animals: Solution through systematic management
สิ่งแวดล้อมดี
เปิดบ้านอุ่นใจ ที่ปลอดภัยของคนไร้บ้าน
Open ‘Baan Aun Jai’ as safe shelters for the homeless
ปลอดภัยดี
รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานให้คนไร้บ้าน ผ่านการตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการ
Secure basic rights for homeless people through verification of rights and welfare
ปลอดภัยดี
จัดระบบความช่วยเหลือคนไร้บ้านให้มีประสิทธิภาพ
Efficient Homelessness Assistance System
ปลอดภัยดี
ช่วยหางาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง
Job-finding support: Making money and building stability
ปลอดภัยดี เศรษฐกิจดี
จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock)
Database of low-priced rental rooms (housing stock)
ปลอดภัยดี บริหารจัดการดี
จัดชุดปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมือง
Homeless and Beggar Surveillance in Urban Area
ปลอดภัยดี
สร้างต้นแบบการแยกขยะ ต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบวงจร
Creating Waste Sorting Model and Developing Comprehensive Waste Sorting at the District Level
สิ่งแวดล้อมดี
สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง
Good urban environment, Hygienic waste dumping locations, No waste left behind
สิ่งแวดล้อมดี
มุ่งเน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้า
Focus on targeted separation of biomass waste at the source
สิ่งแวดล้อมดี
พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม
Development of prototype BKK Food Bank, concretely delivering food to vulnerable groups
สิ่งแวดล้อมดี บริหารจัดการดี
รถขยะไซส์เล็ก เข้าใจเมือง เข้าถึงบ้าน
Small-sized Garbage Trucks that Access Every Household
สิ่งแวดล้อมดี
ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง
Expanding the 10,000-bed hospital project
สุขภาพดี
สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิดบ้านมั่นคง
Supporting Housing Development under the Secure Housing Concept
โครงสร้างดี
ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพิ่มการรักษา เพิ่มเวลา เพิ่มทรัพยากร
Improving Public Health Centers, and Increasing Treatment, Time, and Resources
สุขภาพดี
ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ
Conduct feasibility study on Bangkok Housing Development Fund
โครงสร้างดี
หมอถึงบ้าน ผ่าน Telemedicine
Send doctors to your door through Telemedicine
สุขภาพดี
Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชน
Mobile Medical Unit, active healthcare for community
สุขภาพดี
เร่งรัดผลักดันการก่อสร้าง และศึกษาการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ครอบคลุม
Expedition of hospital construction and feasibility study of a new and comprehensive hospital
สุขภาพดี
คาร์บอนคุมได้ กทม.ปลอดคาร์บอน (BMA Net Zero)
Controllable carbon: Carbon-free Bangkok (BMA Net Zero)
สิ่งแวดล้อมดี
สะพานลอยปลอดภัย มั่นคงแข็งแรง
Safe and strong footbridge
เดินทางดี
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ผลักดัน Hi-Tech และ Hi-Touch
Promote creative economy, push forward Hi-Tech and Hi-Touch
สร้างสรรค์ดี เศรษฐกิจดี
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
Devising strategic housing plans under the supervision of Housing Development Office
โครงสร้างดี
ส่งขยะคืนสู่ระบบ
Return waste to the system
สิ่งแวดล้อมดี
เพิ่มสวัสดิการพนักงานเก็บและขนขยะ
Improving benefits for waste collectors
สิ่งแวดล้อมดี
ห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator)
Housing Incubators for New Graduates
โครงสร้างดี
กำหนดหน้าที่ และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดับจังหวัด
Define Responsibilities and Objectives of the District and Provincial Disaster Prevention and Mitigation Committees
ปลอดภัยดี บริหารจัดการดี
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขต
District-level disaster prevention and mitigation action plans
ปลอดภัยดี บริหารจัดการดี
ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที
Reduce risk points and flood watchpoints immediately.
โครงสร้างดี
แก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ 50 เขต
Solution of 50 low-lying area problems in 50 districts
โครงสร้างดี
ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.
Dredging 3,000 kilometers of sewage
โครงสร้างดี
กวดขันจับ/ปรับ การทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างจริงจัง
Strict arrests/fines for water resource dumping
โครงสร้างดี
ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment)
Installation of community wastewater treatment system (onsite treatment)
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง
Installation of Wastewater Treatment System at the Source
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู
Increase the dredging of canals to cope with the rainfall in the rainy season
โครงสร้างดี
ถอดบทเรียนโควิด-19 ไม่ผิดพลาดซ้ำสอง
Learning the COVID-19 lessons
สุขภาพดี
ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ
Promote the means to the healthy public through Bangkok Health Insurance Fund
สุขภาพดี
การรักษาและส่งตัวผู้ป่วยไร้รอยต่อ ด้วยการบูรณาการข้อมูล
Seamless care and transfer with data integration systems
สุขภาพดี
เพิ่มจำนวน Excellent Center และยกระดับศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง
Increasing the number of Excellent Centers and upgrade the urban medicine center
สุขภาพดี
เพิ่มแก้มลิงธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพฯ
Increase of Bangkok’s natural monkey cheeks and water intake areas
โครงสร้างดี
ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ฟันหลอคันกั้นน้ำริมแม่น้ำ และคลองสายหลัก
Repairing broken embankments along rivers and main waterways
โครงสร้างดี
ทบทวนแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
Review of Bang Khun Thian’s coastal erosion prevention plan
โครงสร้างดี
BKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดี
BBKK Trail: Good running trail, Good exercise = Good walk
สุขภาพดี เดินทางดี
พัฒนาโอกาสและศักยภาพในตลาด กทม.
BMA market: Marketplace for all
เศรษฐกิจดี
ใบอนุญาตตามประเภทกิจกรรม Function-based License
Function-based licenses
บริหารจัดการดี เศรษฐกิจดี
เปิดข้อมูลการเดินทางในกรุงเทพฯ ให้เป็นสาธารณะ
Bangkok’s travel information made public
เดินทางดี
น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุง
Clean, safe and free drinking water city-wide
เศรษฐกิจดี สุขภาพดี
ประสานสร้างลิฟต์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2 ฝั่งถนนครบทุกสถานี
Build the elevators on both sides of the street for all stations of Blue Line MRT.
เดินทางดี
กำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจรการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อการจราจรที่คล่องตัว
เดินทางดี
ปรับเงื่อนไขทุนเอราวัณ เพิ่มโอกาสสร้างครู กทม.
Adjustment of Erawan Scholarship’s conditions, increasing opportunities to develop BMA
เรียนดี
ส่งเสริมการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชน
Promote savings and access to financing, from the family to the community level.
เศรษฐกิจดี
พิจารณาเพิ่มศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพิ่มกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯ
Additional Happy Centers, more activities for Bangkok residents
สร้างสรรค์ดี สุขภาพดี
เซนเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกุญแจ
With the pumping sensor, no need to request the key
โครงสร้างดี
ทบทวนแผนการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพการแก้ปัญหาน้ำท่วม
Review of giant tunnel construction plan, its investment value and efficiency in flood
โครงสร้างดี
ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และ เชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม
Revising the construction plans for wastewater treatment plants and the existing sewerage systems
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
แจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าแม่นยำ
Accurate rain alerts
โครงสร้างดี
ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพื้นที่สาธารณะ
Better Public Restrooms in Public Areas
สิ่งแวดล้อมดี โครงสร้างดี
ตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพิ่มความคล่องตัวของรถและโอกาสในการมีรถเมล์สายรอง
Build minor roads according to the city plan, increase the mobility of vehicle and the opportunity to have bus services on minor roads
โครงสร้างดี เดินทางดี
พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้อง
Make tourism signs throughout Bangkok to have suitable sizes and accurate information
สร้างสรรค์ดี เศรษฐกิจดี โครงสร้างดี
นำร่องผ้าอนามัยฟรี
ผู้หญิง
เศรษฐกิจดี สุขภาพดี
นำร่องสร้างห้องปั๊มนม-ให้นมในสถานที่ของกทม.
การให้บริการของ กทม.
โครงสร้างดี สุขภาพดี
วิชาชีพเลือกเสรีสำหรับนักเรียน
หลักสูตร
เรียนดี
หลักสูตรการเรียนรวม คือการศึกษาสำหรับทุกคน
การศึกษา
เรียนดี
กทม.สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านและคอนโดเก่า
ที่อยู่อาศัย
โครงสร้างดี เดินทางดี
สนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพฯ
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจดี
ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน
เศรษฐกิจดี บริหารจัดการดี ปลอดภัยดี
แจกอาหาร ก้าวผ่านวิกฤต เปิดครัวกลางที่โรงเรียนหรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจดี บริหารจัดการดี
เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี
ชุมชน
โครงสร้างดี
ตลาด กทม.ออนไลน์
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจดี
สร้างย่านจักรยาน เดินทางได้ทั่วด้วยการปั่น (Bicycle Corridor)
จักรยาน
เดินทางดี
เด็กกทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น
เด็กและเยาวชน
ปลอดภัยดี สุขภาพดี เรียนดี
ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่า
มลพิษ
สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี
ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจดี
ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน
ชุมชน
โครงสร้างดี
สนับสนุนรถรับส่งคนพิการ
เดินทางดี
ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ของ กทม.ตามหลักการออกแบบสำหรับทุกคน (Universal Design)
โครงสร้างดี
ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม.
เศรษฐกิจดี
ผู้ว่าฯ สัญจรประจำเขต
Rotation of BMA governor
บริหารจัดการดี
บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม.
บริหารจัดการดี โครงสร้างดี
ดูแลนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษา และป้องกันกลุ่มเสี่ยงหลุดออกจากระบบ
เรียนดี
ส่งเสริมสิทธิ และความปลอดภัยของเด็ก กทม.
ปลอดภัยดี