นโยบาย chevron_right

ถนน ซอย มีทางเดิน-ปั่นสะดวก เชื่อมขนส่งสบาย ลดการใช้รถ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ทางเดิน ทางจักรยานตามตรอกซอกซอย แม้ไม่มีทางเท้า

  - สะพานข้ามคลองส่งเสริมการเดินเชื่อมต่อ

  - มีตัวเลือกในการเดินทางเพิ่มเติม

 

รายละเอียด

การตัดสินใจว่าจะเดินทางด้วยวิธีการใดนั้น วิธีการที่จะออกจากบ้านและวิธีการที่จะไปถึงจุดหมายปลายทาง (first/last mile) คือปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ เพราะในหลายถนนและซอยย่อยหลายเส้นในกรุงเทพฯ ไม่มีทางเท้า มีเพียงถนนสำหรับการสัญจรของรถเท่านั้น ทำให้ผู้สัญจรต้องใช้พื้นผิวถนนในการเดินและต้องเสี่ยงกับอันตราย จึงส่งผลให้หลายคนตัดสินใจใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในการเดินทางแทน

ดังนั้น กทม.จะดำเนินการ

  1. ดำเนินการปรับปรุงไหล่ทาง และแนวท่อระบายน้ำให้เรียบ ไม่เป็นร่องสามารถแบ่งเป็น ทางเดินและทางจักรยาน

  2. ขีดสีตีเส้นถนน พร้อมทำสัญลักษณ์ลงบนพื้นทาง เพื่อให้ชัดเจนถึงสิทธิแห่งทาง

  3. นำกล้อง CCTV ร่วมสอดส่องความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางเดิน ทางปั่น รวมถึงการกวดขันวินัยจราจรและการลุกล้ำเขตทาง

เพื่อเชื่อมต่อเมือง โดยเฉพาะการเชื่อมต่อจากแหล่งชุมชนสู่ระบบขนส่งสาธารณะ (first/last mile) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินและการปั่น รวมถึงเพิ่มสะพานข้ามคลองขนาดเล็ก เพื่อทลาย mega block ของเมือง เพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนด้วยทางจักรยานและทางเดินสายรอง

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 27 เมษายน 2565

ตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Walkways and bicycle paths on roads and alleys, connecting with public transportation and reducing car use

 

What will Bangkok residents get?

  - Walkways and bike paths in alleys, including those without sidewalks

  - Canal bridges promoting connecting walks

  - More journey options

 

Details

How to leave the house and how to reach the destination (first/last mile) are important factors in making journey decisions. Many Bangkok streets and Sois are without sidewalks, but roads for car traffic, causing pedestrians to walk on the road surface to walk and risk danger. As a result, many people opt for personal vehicles instead.

 

The BMA plans to paint the road markings, making part of the road surface walkways and bicycle paths to better connect the city, especially for that from communities to public transportation (first/last mile) and to increase walking and cycling safety. In addition, small canal bridges will be built to break the mega block of the city, adding alternatives for people to journey by bicycle and secondary walkways.