นโยบาย chevron_right

หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - พื้นที่การค้าสำหรับหาบเร่ที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบไม่กีดขวางการสัญจร

 

รายละเอียด

ปัญหาหาบเร่แผงลอยกีดขวางทางสัญจรในพื้นที่สาธารณะเป็นอีกหนึ่งประเด็นปัญหาของหาบเร่แผงลอยที่พบในหลายพื้นที่ 

ดังนั้น กทม.จะเป็นตัวกลางในการร่วมมือกับรัฐและเอกชนในการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเป็นศูนย์อาหาร (hawker) เน้นจุดที่มีความต้องการของผู้บริโภค ใกล้กับย่านการค้าเดิม ที่ให้ผู้เช่าเดิมสามารถเช่าได้ในราคาประหยัด สำหรับผู้ค้าแผงลอยที่สนใจ พร้อมกับการบริหารจัดการด้านความสะอาดโดย กทม. ตั้งแต่การทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ การตรวจความสะอาดของสินค้าและอาหารที่ขาย การจัดการจุดซักล้างรวม การจัดการจุดแยกขยะและกำจัดขยะรวม

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Find areas of the private sector or government sector that can be converted into a hawker center

 

What do Bangkokians get?

- Trading area for street food vendors with systematic management and pose no obstructions to foot traffic

 

Details

The problem of hawker stalls obstructing foot traffic in public spaces is common in many areas.  Therefore, the BMA will be an intermediary in cooperation with the public and private sectors to provide suitable space for the development of hawker centers with a focus on areas with high consumer demand. The center will allow existing tenants to rent at an affordable price, and open to interested vendors.  The management and maintenance of cleanliness will be done by BMA ranging from regular cleaning, sanitary monitoring of the merchandise and food, management of common dishwashing stations, management of common waste separation and dumping stations.

พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้อง
Make tourism signs throughout Bangkok to have suitable sizes and accurate information
สร้างสรรค์ดี เศรษฐกิจดี โครงสร้างดี
เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว
Increase bus service in main and minor lines at single and cheap fares
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางดี
สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
Building Transportation Hubs for Convenient Interchange
โครงสร้างดี เดินทางดี
อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ
Technology Volunteer, a technology assistant for Bangkok people
เศรษฐกิจดี บริหารจัดการดี
ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน digital experience economy
Story creation for the city through digital experience economy
เศรษฐกิจดี