นโยบาย chevron_right

ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ได้พื้นที่สีเขียวและร่มเงาในเมือง

  - ได้กำแพงกรองฝุ่นจากต้นไม้ในพื้นที่ประชาชนหนาแน่น

 

รายละเอียด

ต้นไม้มีประโยชน์ในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการลดมลพิษ (ลดมลพิษขนาดเล็ก (PM) ลดก๊าซพิษโอโซน ลดก๊าซพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ลดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ [1]) มิติการเพิ่มร่มเงาเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองส่งเสริมให้เมืองเป็นเมืองที่เดินได้

ดังนั้น กทม. จะปลูกต้นไม้เพิ่มให้ครบ 1 ล้านต้น โดยแบ่งการปลูกเป็น 400 ต้น / เขต / สัปดาห์ เพื่อให้ครบล้านต้นใน 4 ปี โดยแบ่งแนวคิดการดำเนินการเป็น

  1. ปลูกเพื่อลดฝุ่นและมลพิษ - กทม.ปลูกในพื้นที่ที่ผ่านการศึกษาทิศทางการไหลของมลพิษและฝุ่นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีกิจกรรมของประชาชนหนาแน่น เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการดักจับมลพิษและฝุ่นก่อนถึงประชาชน 

  2. ปลูกให้เกิดร่มเงาในการใช้ชีวิต - กทม.ปลูกในพื้นที่ที่มีกิจกรรมกลางแจ้งของประชาชนหนาแน่น เช่น พื้นที่บริเวณการเชื่อมต่อการขนส่ง พื้นที่ทางเท้าที่มีปริมาณการสัญจรของประชาชนหนาแน่น พื้นที่ทางเท้าที่เป็นพื้นที่การค้า เพื่อสร้างร่มเงาในการใช้ชีวิตให้กับประชาชน

  3. ปลูกเพื่อส่งเสริมความหลากหลายของระบบนิเวศน์เมือง - กทม. หารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และรุขกรประจำเขตจัดทำแนวทางการปลูกต้นไม้ การคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพดิน สภาพอากาศ  และให้การปลูกในพื้นที่หนึ่งๆ เกิดความหลากหลายของระบบนิเวศน์เมือง อีกทั้งยังลดโอกาสในการเกิดโรคระบาดในพืชที่อาจเกิดกับการปลูกต้นไม้ใหญ่เพียงชนิดเดียวอีกด้วย

  4. ปลูกให้ชุมชนมีรายได้ - กทม.สนับสนุนให้ชุมชนเกษตรกรรมในกรุงเทพฯ เพาะกล้าไม้ โดย กทม.เป็นผู้รับซื้อ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

  5. ปลูกให้คนและต้นไม้โตไปพร้อม ๆ กัน - แจกกล้าให้กับนักเรียนและประชาชนที่สนใจปลูกคนละ 3 ต้น เพื่อให้ ‘คนและต้นไม้เติบโตไปพร้อมกับเมือง’ โดยจัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ทุกวันอาทิตย์ ให้วันอาทิตย์เป็นวันปลูกต้นไม้กรุงเทพฯ

 

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 12 มีนาคม 2565

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (คลิก)

 

Planting a million trees, creating a green wall to filter dust across the city


What will Bangkok residents get?

  - More green and shady areas in the city

  - Green walls filtering dust in crowded areas

 

Details

Trees are beneficial in many aspects, from reducing pollution (particulate matters (PM), ozone toxicity, Sulphur dioxide, nitrogen dioxide [1]), to increasing green areas, promoting walkability of the city.

 

Hence, the BMA will be planting 400 plants per district per week, in order to reach the one million goal within 4 years. The project will be implemented with goals to:

  1. Reduce dust and pollution – The BMA will determine the areas where trees will be planted by conducting research on the flows of dust and pollutants, focusing on the areas with social activities to ensure the efficiency of pollutant mitigation measures.

  2. Create shaded areas for outdoor activities – The BMA will plant trees in areas with a lot of outdoor activities, such as transport hubs, pavements with high volume of pedestrians, and pavements with commercial purposes, in order to create shades for these activities.

 3. Increasing diversity of Bangkok's urban ecology. - The BMA will consult with experts in urban ecology and landscape whom also includes our arborist officers to initiate a guideline for tree planting and tree selection in order to increase our diversity of plants in Bangkok's urban ecosystem and reducing risk of urban tress suffering from infectious tree diseases.

  4. Creating jobs and boosting locals economy with urban trees - The BMA will support Bangkok's agriculture community by prioritize our sourcing of young plants from the Bangkok's agriculture community.

  3. Allow the plants to grow with the people – Tree saplings will be distributed to those who are interested, three plants for each, and the BMA will organize an event for people to come plant together every Sunday, which would be designated as Bangkok’s Planting Days, so that ‘the trees can grow together with the people.’

 

*Last updated on  May 03, 2022

Improved according to public suggestions