นโยบาย chevron_right

ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ได้เมืองที่เป็นมิตรต่อการเดิน เนื่องจากอุปสรรคบนทางเท้าลดลง

 

รายละเอียด

กรุงเทพมหานครมีแบบจัดการสาธารณูปโภคบนทางเท้า โดยหลักการพื้นฐานคือจัดทุกสิ่งให้เป็นแนวชิดถนน เพื่อเว้นระยะด้านในไว้เป็นทางเดิน [1] แบบดังกล่าวก็ไม่เคยบังคับใช้ได้จริง 

สิ่งกีดขวางบนทางเท้าที่มักพบเห็นทั่วไป เช่น ตู้ชุมสาย ตู้สายไฟ ตู้ไปรษณีย์ ตู้โทรศัพท์ เสาไฟส่องสว่าง เสากั้นจักรยานยนต์ สายไฟ ป้อมตำรวจ ป้อมนายท่ารถเมล์ สวน ต้นไม้ ไม้พุ่ม บันได สะพานลอย บันไดรถไฟฟ้า ป้ายของรัฐ ป้ายของเอกชน ป้ายสถานที่ราชการ ป้ายท่องเที่ยว ป้ายโฆษณาทั้งที่ขออนุญาตและไม่ได้ขออนุญาต 

นอกจากสิ่งกีดขวางแล้ว จุดทิ้งขยะบนทางเท้าบางจุดเป็นป้ายบอกตำแหน่ง บางจุดเป็นคอกและอีกหลายจุดไม่มีป้ายไม่มีคอก เป็นเพียงจุดที่รู้กันระหว่างคนทิ้งและคนเก็บ ซึ่งจุดทิ้งขยะทุกรูปแบบเป็นการวางไว้บนทางเท้าซึ่งส่งผลให้ทางเท้าสกปรก น้ำนอง น้ำเน่าซึมลงใต้กระเบื้อง กระเบื้องดำเป็นวงกว้าง และจุดเหล่านี้เมื่อขยะถูกเก็บไปก็ไม่มีการทำความสะอาด ทำให้ความสกปรกสะสมฝังรากลึก

ดังนั้น กทม.จะดำเนินการปรับปรุงทางเท้าเดิม โดย

  1. ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคเหล่านั้น หากสิ่งใดสามารถรื้อถอนได้จะดำเนินการรื้อออกให้หมด หากสิ่งใดยังต้องมีอยู่จะต้องปรับตำแหน่งให้ตามแบบที่กำหนด 

  2. ศึกษาข้อกฎหมายแนวกันสาดและแนวใต้ชายคา การใช้พื้นที่สาธารณะนอกตัวอาคาร ว่าสามารถใช้ได้หรือไม่ได้ และหาแนวทางออกร่วมกับประชาชนริมทางเท้า 

  3. ศึกษาการจัดการแนวระบบสาธารณูปโภคให้เป็นแนวเดียวกันและกำหนดแนวทางการเข้าบำรุงให้ชัดเจน เพื่อทางเท้าที่น่าเดินสำหรับทุกคน

  4. รวบป้ายทั้งหมดที่ยังจำเป็นต้องมีอยู่ให้อยู่บนเสาเดียว ให้เหลือเสาน้อยที่สุด

  5. ป้ายไหนผิดกฎหมายจะต้องรื้อออกไปทั้งหมด

  6. ไม่มีการต่อใบอนุญาตป้ายโฆษณาอีกต่อไป

  7. ปรับรูปแบบจุดทิ้งขยะให้เพียงพอต่อปริมาณการทิ้ง โดยปรับรูปแบบให้เป็นภาชนะที่มิดชิด ไม่ให้ความสกปรกแพร่กระจายลงสู่ทางเท้า 

  8. ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดทั้งรื้อขยะและทิ้งไม่ลงถังเพื่อไม่ให้พฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นอีกซ้ำซาก 

  9. ทำความสะอาดจุดทิ้งขยะและทางเท้าอย่างสม่ำเสมอเพราะทางเท้าจะเดินดีได้ต้องสะอาดด้วย

  10. ดำเนินการให้ห้องแถวริมทางเท้าแก้ไขการทิ้งน้ำ ระบายน้ำจากอาคารลงสู่ทางเท้า ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 27 เมษายน 2565

ตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Clear, clean and tidy existing sidewalks


What will Bangkok residents get?

  - Walk-friendly city thanks to fewer sidewalk obstacles

 

Details

BMA has a sidewalk management regulation and its basic principle is to keep everything aligned next to the road, leaving space for a walkway [1]; it has never actually been enforced.

 

Commonly seen obstacles on the sidewalk are, for example, electrical switchboards, electrical wire cabinets, post boxes, telephone booths, lighting poles, motorcycle bollards, wires, police posts, bus station manager booths, gardens, trees, shrubs, stairs, pedestrian overpasses, BTS stairs, governmental signs, private agencies’ signs, government office signs, tourist signs, and both licensed and unauthorized advertising signs.

 

In addition to these obstacles, some sidewalk garbage dumping points are marked with signs, some are caged areas, and many others are neither, simply points commonly known by garbage discarders and collectors. All kinds of dumping points are on sidewalks, resulting in dirty sidewalks, swamps and sewage under sidewalk tiles and widely blackened tiles. After garbage collection, these points are not cleaned, causing dirt accumulation.

 

BMA plans the following to improve the existing sidewalks:

  1. To cooperate with the owners of those utilities to completely remove anything that’s removable. Otherwise, they must be positioned according to the plan;

  2. To study the law concerning awning lines and eaves lines and use of public space outside one’s building and finding a commonly agreed solution with people who live or work along the sidewal

  3. To study and align management systems of all relevant utilities system to clearly set their maintenance guidelines, creating pedestrian walkways for everyone;

  4. To put all remaining signs on one post, minimizing the number of posts;

  5. To completely dismantle all illegal signs;

  6. To disallow advertising sign license renewals;

  7. To adjust the formats of dumping points so that they are sufficient for the amount of waste by using sealed containers to prevent the dirt from spreading onto sidewalks;

  8. To take action on offenders who either dismantle the trash or do not properly put litter in the bin to prevent further misbehaviors; 

  9. To regularly clean dumping points as good sidewalks need to be clean.