นโยบาย chevron_right

ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ได้ศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชน ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ทั้งในมิติเวลาให้บริการ อุปกรณ์ และหลักสูตร

  - มีพื้นที่การพบปะแลกเปลี่ยนของผู้คนโดยเฉพาะสำหรับประชาชนผู้ใส่ใจสุขภาพ

 

รายละเอียด

ศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย และศูนย์เยาวชน หลายศูนย์ ณ ปัจจุบันอยู่ในสภาพทรุดโทรม ได้รับการพัฒนาเป็นส่วน ๆ หรือไม่ได้รับการพัฒนาเลย นอกจากกายภาพแล้ว การบริหารยังมีข้อจำกัดในกิจกรรมที่เปิดสอนสำหรับคนบางกลุ่มเท่านั้น รวมถึงกำหนดเวลาเปิด-ปิดที่หลากหลายซับซ้อน โดยช่วงเช้าจะเปิดวิ่งออกกำลังกายตั้งแต่ 6:00 น. และส่วนมากกิจกรรมภายในอาคารจะเปิดหลัง 8:00 น.เป็นต้นไป และช่วงเย็นนั้นจะปิดบริการไม่เกิน 21:00 น. ทำให้ช่วงเวลาที่ให้บริการนั้นไม่สอดคล้องกับประชาชน 

ดังนั้น กทม.จะพัฒนาในรายละเอียดการบริหารจัดการ โดย

  - เพิ่มเวลาทำการของศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนต่างๆ ให้สอดคล้องกับการใช้งานของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการขยายเวลาเปิด-ปิด หรือการเปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน หรือช่วงเสาร์-อาทิตย์ ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงศูนย์ต่างๆ ของผู้คนที่หลากหลายขึ้น

  - ยกระดับความพร้อมของอุปกรณ์ สถานที่ เครื่องออกกำลังกาย (Fitness) และหลักสูตรกิจกรรมต่าง ๆ ที่พร้อมตอบสนองต่อความต้องการ รูปแบบการใช้งาน และความสนใจของประชาชนกรุงเทพมหานครมากขึ้น รวมถึงแบ่งพื้นที่สำหรับเด็กเพื่อความปลอดภัย

  - เพิ่มบุคลากร เจ้าหน้าที่กทม. ผู้ดูแลศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนต่างๆ ให้เหมาะสมกับเวลาเปิดทำการและความต้องการของประชาชน

 

*อัพเดทล่าสุดวันที่ 27 เมษายน 2565

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของประชาชน

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Enhance sports centers, Happiness Centers for All Ages, and youth centers to meet public needs.

 

What do Bangkokians get?

  - Sports centers, Happiness Centers for All Ages, youth centers that meet the public needs in terms of hours of service, equipment, and programs.

  - Meeting space for people to exchange, especially for people who concern about health.

 

Details

Currently, many sports centers, Happiness Centers for All Ages, and youth centers are in disrepair, partially developed, or not developed at all. Apart from their physical conditions, there are also limitations in the management and the programs that only cater to a few groups of people, as well as complicated operating hours -- In the morning, they open for exercise from 6:00 a.m. and most of the indoor activities will be open after 8:00.  The centers stay open until 9:00 p.m. making the period of service incompatible with the public 

 

Therefore, BMA will develop the management details by

  - Increase the hours of sports centers, Happiness Centers for All Ages, and youth centers based on the usage patterns of the public, either extending the opening hours, keeping them open 24/7, or looking at the weekend hours to improve accessibility to a wider range of people.

  - Enhance the availability of equipment, facilities, and activities that are more responsive to the needs, usage patterns, and interests of the Bangkok citizens. Furthermore, there will be kid zone available in every center to ensure safety for children. 

  - Increase the number of staff in ports centers, Happiness Centers for All Ages, and youth centers to match the operating hours and the public needs. 

 

*Last update on 27 April 2022

Improved according to public suggestions