นโยบาย chevron_right

ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - ผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ ได้ทำกิจกรรมใหม่ ๆ พบปะพูดคุยกับเพื่อนวัยใกล้เคียงกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

รายละเอียดนโยบาย

ชมรมผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในโครงสร้างที่สำคัญที่ช่วยสร้างกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ ทั้งในด้านนันทนาการและด้านสุขภาพ จากสถิติข้อมูลปี 2564 จำนวนสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ มีประมาณ 15,000 คน ซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประชากรผู้สูงอายุทั้งหมดที่ปัจจุบันมีอยู่มากกว่า 1 ล้านคน [1]

 

ดังนั้น กทม.จะผลักดันและอำนวยความสะดวกให้เกิดการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้น โดยสนับสนุนผ่านปัจจัยต่างๆ เช่น 

   1. ให้ความรู้เกี่ยวกับชมรมผู้สูงอายุและสิทธิประโยชน์ เช่น การเขียนโครงการจากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

   2. ช่วยอำนวยความสะดวกในการจดจัดตั้งชมรมผ่านการจัดเตรียมข้อมูลและงานเอกสาร

   3. จัดหาพื้นที่ในการรวมกลุ่มและห้องของชมรม เช่น พื้นที่ในศูนย์บริการสาธารณสุข พื้นที่ในโรงพยาบาล พื้นที่ในสวนสาธารณะ

   4. พื้นที่การรวมกลุ่มควรมีการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับการใช้งาน และมีบรรยากาศผ่อนคลาย เหมาะสำหรับผู้สูงอายุในการเข้าสังคม ทำกิจกรรม พูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

   5. ช่วยประสานจัดหากิจกรรมให้กับชมรม เช่น ประสานหาครูสอนออกกำลังกาย (สามารถประสานครูที่สอนอยู่ในศูนย์กีฬา กทม.)

เพื่อให้ผู้สูงอายุใน กทม.มีทั้งสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพกายที่แข็งแรง เป็นคลังปัญญาให้กับกรุงเทพฯ และเยาวชนต่อไป

 

*อัพเดตล่าสุด 29 มีนาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Senior’s Clubs for better physical and mental health (Active Aging)

 

What will Bangkok residents get?

  - New activities for Bangkok’s older people to enjoy with friends of the same age group to improve their quality of life

 

Details

Senior’s Club is an important structure that helps create recreational and health-related activities for senior citizens. According to the statistics from 2021, however, the total membership of Bangkok senior’s clubs is approximately 15,000, a relatively small number  in comparison to the current total senior citizen population of more than 1 million [1].

 

BMA plans to promote and facilitate establishment of more Senior’s Clubs with support through such factors as:

  1. Provision of knowledge on Senior’s Club and its benefits such as support budget request from BMA’s Health Security Fund;

  2. Facilitation of club registration with preparation of information and documents;

  3. Provision of space for their gatherings and club rooms, utilizing spaces in BMA premises such as public health service centers, hospitals and parks;

  4. The gathering area should be designed to be user-friendly with relaxed atmosphere. It should be appropriate for the elderly to socialise, participate in activities, communicate, and exchange with one another.

  5. Assistance in organizing club activities, such as sourcing fitness instructors (for example, those who are teaching at BMA Sports Centers).

 

This is to ensure that Bangkok’s seniors have both good mental health and strong physical health and can continue to be pillars of wisdom for Bangkok and the young generation.