นโยบาย chevron_right

สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - สภาพแวดล้อมและทัศนียภาพเมืองสะอาด สวยงาม ไม่มีมลพิษจากขยะตกค้าง และไม่มีแหล่งเพาะเชื้อโรคหรือพาหะที่ส่งผลต่อสุขภาพคนเมือง

 

รายละเอียด

ถีงแม้ว่าสำนักงานเขตแต่ละแห่งจะมีแผนปฏิบัติการสำหรับการเก็บ/ขนขยะ แผนทำความสะอาดจุดทิ้งขยะและทางเท้า แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าหลายพื้นที่มีปัญหาเรื่องขยะตกค้าง การเก็บ/ขนทำได้ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดจนหลายจุดทิ้งขยะมีการเก็บ/ขนขยะแต่ไม่มีการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบถังขยะหรือจุดรวม เกิดรอยคราบของเศษอาหาร ขยะเปียกส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลให้เกิดทัศนะอุจาดแก่เมือง สภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขอนามัย หรือเป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อโรคและสัตว์พาหะ

นโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำให้คุณภาพชีวิตตลอดจนสุขอนามัยคนกรุงเทพฯ ดีขึ้น 

 1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงสำรวจและทำความสะอาดจุดทิ้งขยะที่เป็นปัญหา - บูรณาการระหว่างฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง พร้อมทั้งจัดทำแผนงานทำความสะอาดครอบคลุมทุกพื้นที่ในระยะยาว ควบคู่กับการนำข้อมูลสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนเรื่องจุดที่มีขยะตกค้างบริเวณชุมชน ริมทางสาธารณะ ตลอดจนที่ดินรกร้างเอกชนมาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

 2. ร้องเรียนขยะตกค้างผ่านฟองดูว์ - เชื่อมโยงกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพิ่มช่องทางการร้องเรียนและรับเรื่องด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้ได้รับข้อมูลแม่นยำ เป็นปัจจุบัน และมุ่งแก้ปัญหาได้รวดเร็วทันเหตุ นอกจากนี้ภาครัฐต้องทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอาชีพในเมือง เช่น วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย หรือคนขับรถรับจ้างสาธารณะ ในการช่วยกันสอดส่องและร่วมแจ้งเหตุที่เกิดในพื้นที่สาธารณะ

 3. เพิ่มประเภทขยะถังติดเชื้อในจุดทิ้งขยะ - จากการระบาดของไวรัสโควิด 2019 มากกว่า 2 ปี ทำให้ประชาชนมีอุปกรณ์ทั้งหน้ากากอนามัย ที่ตรวจ ATK เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคของประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ กทม. พนักงานขนขยะ พนักงานทำความสะอาด กทม. จึงต้องจัดให้มีจุดทิ้งขยะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทั้งถังขยะทั่วไป ถังขยะของชุมชน รวมทั้งการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ ของเอกชน

 4. จัดทำแผนงานและประชาสัมพันธ์การเก็บขยะชิ้นใหญ่อย่างชัดเจน - โดยปกติ กทม.จะมีโครงการเก็บขยะชิ้นใหญ่ร่วมกับชุมชนจดทะเบียนทั้ง 2,000 กว่าชุมชน หากประชาชนทั่วไปต้องการใช้บริการต้องโทรแจ้งและนัดหมายล่วงหน้าซึ่งที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนไม่รับทราบ ดังนั้น กทม.จึงจะดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เช่น ตู้ เตียง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ขยายสู่หมู่บ้านจัดสรร บ้านในรั้ว ตึกแถว และคอนโดมิเนียม ด้วยแผนงานรอบการจัดเก็บที่ชัดเจน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Good urban environment, Hygienic waste dumping locations, No waste left behind

 

What do Bangkokians get?

  - The environment and cityscape are clean and beautiful with no pollution from waste residues -- the hotbeds for germs that are harmful to the residents' health.

 

Details

Although each district office has an action plan for waste collection/transport and cleaning of waste dumping spots and sidewalks, in reality, many problems have been found. Collection/transport does not cover all areas, dumping sites received no cleaning, i.e. around the waste bins and surrounding area, leaving stains, food scraps, and malodor from wet garbage. This has caused visual pollution, unsanitary environments, and incubators for pathogens and carrier animals.

 

Urgent policies must be implemented to improve the quality of life as well as the health and hygiene of Bangkok residents. 

  1. Assign officers to investigate and clean the dumping sites in question - integration between all the Sanitary Department and Environment Departments in 50 districts, and develop a long-term clean-up plan for all areas, along with taking immediate action on complaints about waste residues in the community, public roadsides, and private wastelands.

  2. Register complaints of waste residues through the Fondue app to bridge the gap in public participation.  Increase grievance register channels with digital platforms to get accurate, up-to-date information, while aiming at bringing immediate solutions to the complaints.  In addition, the government sector must work with urban workers networks such as motorcycle taxis, hawkers, and taxi/rideshare drivers to help monitor and report incidents in public spaces.

  3. Providing hazardous bins - Due to the increased usage of face masks, Antigen Test Kit and other medical items since the beginning of the pandemic. In response, the BMA will provide an additional hazardous bin to the trashcan area in public spaces, in communities. It will also campaign for change in private property to start sorting hazardous wastes. 

  4. Develop a plan and promote large waste collections clearly - BMA usually has a large waste collection project with over 2,000 registered communities. If the general public wants to use the service, they must call and make an appointment in advance.  Yet, in the past, some people were still not aware of this information.  Therefore, BMA will expand the collection of large waste such as cabinets, beds, furniture, and old appliances to cover housing estates, gated communities, shophouses, and condominiums with a clear collection cycles plan. Public relations activities with the target audience will be done both offline and online.