คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

 - เพิ่มช่องทางและสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจให้เกิดการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

 - ภาครัฐ เอกชนผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม ตลอดจนภาควิชาการ ร่วมมือกันขับเคลื่อนเรื่องการจัดการขยะ การคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง ตลอดจนการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

 

รายละเอียด

ปัจจุบันมีประชาชนจำนวนมากที่ตื่นตัวและตระหนักถึงประโยชน์จากการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยมีการรวมกลุ่มของภาคประชาสังคม องค์กรไม่แสวงหากำไร และภาคเอกชนผู้ประกอบการที่ดำเนินโครงการด้านการรณรงค์ การสร้างการตระหนักรู้เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนโครงการหรือกิจกรรมการตลาดเพื่อสังคม (CSR)

ดังนั้น กทม.จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรที่ขับเคลื่อนอยู่เดิม ทั้งภาครัฐ เครือข่ายภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในการสร้างการตระหนักรู้และสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ลดกิจกรรมอีเวนต์และเคมเปญชั่วครั้งคราว สนับสนุนงานเครือข่ายที่มุ่งสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาว ประกอบด้วย

   1. จุด Drop-off นัดรับขยะรีไซเคิลและขยะกำพร้า- ครอบคลุมทั้ง 50 เขต ร่วมมือกับสถานีบริการน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก ตลาด และ ซูเปอร์มาร์เก็ต

   2. ตู้รับคืนผลิตภัณฑ์รีไซเคิล จุดรับซื้อหรือสะสมแต้ม - สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า หรือค่าบริการในภาคเอกชนที่ร่วมโครงการ

   3. ธนาคารขยะชุมชน สถานศึกษา และตลาดนัดขยะรีไซเคิล - ผลักดันโมเดลธนาคารขยะ รวมถึงโครงการความร่วมมือในการดูแลผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าหรือซาเล้งในเมือง จัดการอบรม ออกแบบระบบบริหารจัดการอย่างเป็นมืออาชีพ เปิดพื้นที่กิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม และธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise) ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงบริษัทผู้ผลิตที่ทำ EPR (extended producer responsibility) มาช่วยสร้างแรงจูงใจหรือสนับสนุนการขนส่ง เพื่อให้เกิดวงจรการจัดการในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

Return waste to the system 


What do Bangkokians get?

  - Increase channels and benefits to incentivize waste separation from the source.

  - The Public, private, entrepreneurial, civil society, as well as academic sectors collaborate on waste management, waste sorting from the source, as well as ongoing awareness-raising and public relations activities.

 

Details

Nowadays, many people are on alert and aware of the benefits of waste separation from the source.  There has been the formation of civil society, non-profit organizations, and the private sector to carry out awareness campaigns and Corporate Social Responsibility (CSR) programs aiming at behavioral change.

 

Therefore, the BMA must collaborate with the existing agencies, be it the government sector, civil society networks, and the private sector to continuously and actively raise awareness and public motivation, while reducing one-time events and campaigns, and encouraging programs with long-term strategic goals, including:

  1. Drop-off locations for recycling and orphan waste covering all 50 districts, in partnership with gas stations, shopping malls, retail stores, markets, and supermarkets.

  2. Recycling kiosks, points of purchase, or reward points collection- can be converted into discounts on purchases or service fees at the participating private sector.

  3. Community waste banks, educational institutions, and recycling flea markets - push the waste bank model, including collaborations in stewardship programs with scrap merchants and scrap peddlers in the city.  Provide training, design professional management systems, and open activity spaces with civil society partners and social enterprises, as well as companies in support of Extended Producer Responsibility (EPR) to help motivate and support the transportation to achieve a long-term, sustainable management cycle.