นโยบาย chevron_right

หน่วยงาน กทม.เข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศ

คนกรุงเทพฯ ได้อะไร

  - กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQI+ ในกทม.ได้รับการยอมรับผ่านความเข้าใจจาก กทม. ในฐานะหน่วยงานรัฐ

  - ประชาชนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความเข้าใจในความอ่อนไหวทางเพศ (gender sensitivity) และความเท่าเทียมทางเพศ

 

 

รายละเอียด

การยอมรับความหลากหลายทางเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศในสังคมไทยยังคงมีเงื่อนไข ในฐานะหน่วยงานรัฐของประชาชนและนายจ้างของข้าราชการ กทม. การยอมรับและเข้าใจถึงความหลากหลายเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับภาครัฐไทยให้ทัดเทียมกับภาคเอกชนหรือเครือข่ายต่าง ๆ นอกจากเรื่องความหลากหลายทางเพศวิถีแล้วยังมีเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่หน่วยงานกทม. ต้องให้ความสำคัญ 

ในฐานะที่ กทม.เป็นเจ้าบ้านและนายจ้าง กทม.สามารถริเริ่มได้โดย 

  1. กำหนดหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานใน กทม. ให้การยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขในสังคมและสนับสนุนความเท่าเทียม

  2. อบรมให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของ กทม.ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่และประชาชน โดยเฉพาะผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างเท่าเทียม เน้นการยอมรับและความเข้าใจ 

  3. สามารถร้องทุกข์เรื่องการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมได้ 

  4. สนับสนุนการแสดงออกที่หลากหลาย โดยไม่บังคับแต่งชุดเครื่องแบบข้าราชการตามเพศกำเนิด สามารถใส่ตามที่สะดวกใจได้ 

  5. มีกฎเพื่อป้องกันการคุกคามทางเพศในหน่วยงานกทม.

 

*อัพเดตล่าสุดวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

 

หากมีข้อเสนอแนะ (คลิก)

 

BMA agencies understand and embrace gender diversity.

 

What do Bangkokians get?

  - Gender pluralism or LGBTQI + groups in Bangkok are accepted with understanding by the BMA as a government agency

  - Citizens are equally served with an understanding of gender sensitivity and equality.

 

Details

The recognition of gender diversity and gender pluralism in Thai society is still on conditional terms. As a public authority and employer of Bangkok bureaucrats, acceptance and understanding of this diversity is an important step for the government sector of Thailand to keep up with the private sector and other networks.

 

As the host and employer, the BMA can initiate unconditional social acceptance in the governance of its agencies and promote gender equality. Train BMA agencies officials to treat officials and people especially those with gender diversity equally with a focus on acceptance and understanding, enabling them to register discrimination complaints. Moreover, diversity in dress-code choice is encouraged.  Officials will not be forced to wear uniforms based on the gender of their birth. They have freedom of choice. In addition to BMA good governance, regulations to prevent sexual harassment and assault must be implemented.